B05/BCTC - Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) các vấn đề thường gặp

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Mục đích:

Báo cáo tài chính phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của đơn vị kế toán tại thời điểm ngày 31/12 hàng năm, kết quả hoạt động của đơn vị và dòng tiền lưu chuyển trong năm.
Đơn vị đáp ứng điều kiện lâp báo cáo tài chính theo mẫu này thì không phải lập báo cáo tài chính theo các mẫu số B01/BCTC, B02/BCTC, B03/BCTC, B04/BCTC.

Các vấn đề thường gặp:

  1. Chỉ tiêu các khoản phải thu (Mã số 03) lên không đúng số liệu so với số dư tài khoản 131 trên Bảng cân đối số phát sinh (Mẫu số S05 – H).
  2. Chỉ tiêu Hao mòn lũy kế (Mã số 13) lên số tiền âm trong khi số dư tài khoản 214 trên Bảng cân đối số phát sinh là số tiền dương.
  3. Chỉ tiêu các khoản phải thu (Mã số 40) lên không đúng số liệu so với số dư tài khoản 331 trên Bảng cân đối số phát sinh (Mẫu số S05 – H).
  4. Chỉ tiêu Thặng dư\ thâm hụt lũy kế (Mã số 46) không khớp với chỉ tiêu Thặng dư\ thâm hụt trong năm (Mã số 70).
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top