Chỉ tiêu Nợ phải trả (Mã số 40) lên không đúng số liệu trên Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản)

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề : Chỉ tiêu Nợ phải trả (Mã số 40) trên Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) lên không đúng số liệu so với số dư tài khoản 331 trên Bảng cân đối số phát sinh (Mẫu số S05 – H).

upload_2018-12-25_9-10-38.png

Cách lấy số liệu của chỉ tiêu Nợ phải trả (Mã số 40) trên Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản):
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản nợ phải trả tại thời điểm in báo cáo, bao gồm số dư Có của các tài khoản: 131, 1388, 331, 332, 333, 334, 337, 338, 348, 353, 366. Đối với các tài khoản chi tiết theo đối tượng thì sẽ lấy số dư chi tiết của từng đối tượng công nợ

Nguyên nhân:

  • Do đơn vị đang mở Bảng cân đối số phát sinh theo mẫu Thông tư 107 nên số dư tài khoản 331 đang bù trừ bên Nợ và bên Có.
  • Do chỉ tiêu này là số liệu tổng hợp của các tài khoản nên nếu đơn vị có phát sinh nhiều tài khoản phải thu phải trả thì cần phải tổng hợp số liệu của tất cả các tài khoản này trên bảng cân đối số phát sinh mẫu hiển thị số dư hai bên để đối chiếu.
Khắc phục: Đơn vị vào Báo cáo\Sổ kế toán\ S05-H Bảng cân đối số phát sinh, tại phần Tham số chọn Mẫu báo cáo: Mẫu hiển thị số dư hai bên

upload_2018-12-25_9-12-21.png


Theo số liệu hình minh họa phía trên chỉ tiêu Nợ phải trả (Mã số 40) = Dư có TK 131 + Dư có TK 331 + Dư Có TK 337 = 50 tr + 30 tr + 264 tr = 344 tr.

upload_2018-12-25_9-19-12.png
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top