Xem mẫu 02a-SDKP/ĐVD, số dư tạm ứng đến kỳ BC trừ vào mục mà không trừ vào tiểu mục thì làm thế nào?

Trương Ngọc Anh

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Khi in mẫu 02a-SDKP/ĐVD, trên Cột 2: Số dư tạm ứng đến kỳ báo cáo, số đã thanh toán tạm ứng đang không trừ vào từng tiểu mục chi tiết mà lại trừ vào dòng mục

43.1.png


Nguyên nhân: Do trên Danh mục/ Tài khoản/ Tài khoản ngầm định loại chứng từ Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung đang ngầm định vào TK con 00821 hoặc 00822 dẫn đến chứng từ Nhận dự toán đang bị hạch toán vào TK con mà không lên TK mẹ TK 0082
Giải pháp:
1. Vào Danh mục/ Tài khoản/ Tài khoản ngầm định chọn loại chứng từ Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung, chọn lại dòng TK Nợ 0082 rồi nhấn Cất

43.2.png


2. Mở lại chứng từ Nhận dự toán sửa lại TK con Nợ TK 00821, 00822 về TK mẹ Nợ TK 0082

43.3.png


3. Mở lại báo cáo và kiểm tra
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top