mẫu 02

 1. Trương Ngọc Anh

  Xem mẫu 01a-SDKP/ĐVDT, 02a-SDKP/ĐVD không muốn lấy lên số liệu chi XDCB thì làm thế nào?

  Vấn đề: Theo nhu cầu quản lý của từng đơn vị và yêu cầu của kho bạc, khi in Báo cáo đối chiếu mẫu 01a-SDKP/ĐVDT, mẫu 02a-SDKP/ĐVD phải loại trừ được số liệu chi XDCB không in gộp vào số liệu chi ngân sách xã Giải pháp: - Khi mở mẫu mẫu 01a-SDKP/ĐVDT, mẫu 02a-SDKP/ĐVD trên Tham số báo cáo tích...
 2. Trương Ngọc Anh

  Xem mẫu 02a-SDKP/ĐVD, số dư tạm ứng đến kỳ BC trừ vào mục mà không trừ vào tiểu mục thì làm thế nào?

  Biểu hiện: Khi in mẫu 02a-SDKP/ĐVD, trên Cột 2: Số dư tạm ứng đến kỳ báo cáo, số đã thanh toán tạm ứng đang không trừ vào từng tiểu mục chi tiết mà lại trừ vào dòng mục Nguyên nhân: Do trên Danh mục/ Tài khoản/ Tài khoản ngầm định loại chứng từ Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung đang...
 3. Trương Ngọc Anh

  In mẫu 02a-SDKP/ĐVD thấy các dòng tiểu mục chi tiết không được cộng ở cột 5, cột 6 thì làm thế nào?

  Biểu hiện: Giải pháp: Trường hợp 1: Đơn vị sử dụng mẫu theo Thông tư 18/2020/TT-BTC Bước 1: Nhập khẩu mẫu tùy chỉnh - Bạn lấy Mẫu số 02 theo Thông tư 18/2020/TT-BTC Misa đã sửa sẵn Tại đây để nhập khẩu vào phần mềm Việc nhập khẩu mẫu vào phần mềm thực hiện như sau: 1. Tải mẫu về lưu tại...
 4. Trương Ngọc Anh

  Báo cáo đối chiếu mẫu 02a-SDKP/ĐVD của tôi bị sai số liệu thì kiểm tra như thế nào?

  Biểu hiện: Khi xem báo mẫu 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc thấy cộ tổng Số dư đến kỳ báo cáo không khớp với số liệu đối chiếu thực tế của Kho bạc gửi về Giải pháp: Bạn xem hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu mẫu 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình...
 5. Chu Kim Anh

  Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc để đảm bảo khớp đúng với số liệu tại Kho bạc

  Mục đích: Đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc. I . Kiểm tra báo cáo Mẫu số 01- SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc 1. In báo cáo quý II cột số 1 "Dự toán năm trước chuyển sang" lên không đúng số liệu. Cụ...
 6. Bùi Thị Ngọc Bích

  Số rút (Có TK1121) không bằng số chi 8142 (không bằng số chi ở báo cáo Tổng hợp chi theo NDKT)

  Luồng nghiệp vụ thường là: Khi rút tiền ở kho bạc về Nợ 111/Có 1121 Thực chi sau đó chi ra là Nợ 8142/Có 111, hoặc hạch toán chi phí lương, bảo hiểm là Nợ 8142/Có 332, 334 rồi chi ra là Nợ 332, 334/Có 111. Khi rút tiền ở kho bạc về Nợ 111/Có 1121 Tạm ứng sau đó chi ra là Nợ 8192/Có 111, khi...
 7. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn đối chiếu phần chi NSX đã qua kho bạc của báo cáo B02b-X với Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT

  Hướng dẫn đối chiếu Số chi NSX đã qua kho bạc ở B02b-X Báo cáo tổng hợp chi NSX theo NDKT không khớp với số đã thực chi ở mẫu số 02-SDKP/ĐVDT Trường hợp1: Đơn vị đã rút tiền từ kho bạc về (PSCo TK 1121 Nghiệv vụ: Thực chi và Tạm ứng) và đã chi thực chi (PSNợTK 8142) và thanh toán tạm ứng hết...
Top