số dư tạm ứng đến kỳ báo cáo sai

  1. Trương Ngọc Anh

    Xem mẫu 02a-SDKP/ĐVD, số dư tạm ứng đến kỳ BC trừ vào mục mà không trừ vào tiểu mục thì làm thế nào?

    Biểu hiện: Khi in mẫu 02a-SDKP/ĐVD, trên Cột 2: Số dư tạm ứng đến kỳ báo cáo, số đã thanh toán tạm ứng đang không trừ vào từng tiểu mục chi tiết mà lại trừ vào dòng mục Nguyên nhân: Do trên Danh mục/ Tài khoản/ Tài khoản ngầm định loại chứng từ Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung đang...
Top