Trả lương sai số tiền

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chu Kim Anh

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Giải pháp:
Biểu hiện: Vào Nghiệp vụ\ Tiền lương\ Trả lương. Số còn phải trả lên sai số tiền hoặc không lên số tiền

  • Nguyên nhân 1: Có chứng từ hạch toán Nợ 334 trước thời điểm trả lương, TK 334 theo dõi chi tiết theo Đối tượng Nhân viên thì Số còn phải trả trừ số tiền hạch toán Nợ 334.
  • Hướng dẫn: Vào Nghiệp vụ\ Tiền lương\ Trả lương. Dòng nhân viên có Số còn phải trả sai, tích vào Xem lịch sử trả lương. Kiểm tra có chứng từ thể hiện ở cột Số đã trả.
  • Giải pháp:
    • Nếu chứng từ hạch toán Nợ 334 đúng, thì Số còn phải trả là đúng
    • Nếu chứng từ hạch toán Nợ 334 sai thì xóa chứng từ đó đi và thực hiện trả lương lại.

  • Nguyên nhân 2: Có chứng từ trả lương các tháng sau tháng cần trả lương do đã tính lương các tháng sau và thực hiện trả lương sau đó sửa lại bảng lương các tháng trước.
  • Hướng dẫn: Vào Nghiệp vụ\ Tiền lương\ Trả lương. Dòng nhân viên có Số còn phải trả sai, tích vào Xem lịch sử trả lương.Kiểm tra có chứng từ thể hiện ở cột Số đã trả.
  • Giải pháp: Xóa chứng từ trả lương các tháng sau. thực hiện trả lương lại các tháng cần trả.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top