Tính giá theo PP bình quân cuối kỳ xem sổ chi tiết VTHH bị âm thời điểm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Đơn vị áp dụng phương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳ.

Do nhu cầu tăng cao hoặc nguồn cung thay đổi, dẫn đến có sự biến động giá nhập trong kỳ của mặt hàng (giá nhập sau cao hơn giá nhập trước). Cuối kỳ, sau khi tính giá xuất kho thì đơn giá xuất được tính bình quân cho cả kỳ nên khi xem sổ chi tiết vật tư hàng hóa sẽ có một số thời điểm giá trị tồn bị âm.

Ví dụ:


Ví dụ:
Ngày 01/12/2017, nhập kho số lượng 1, đơn giá 10.000
Ngày 05/12/2017 xuất 1
Ngày 10/12/2017 nhập kho 1 đơn giá 20.000
Khi đó đơn giá xuất kho cho chứng từ xuất ngày 05/12/2017 =(10.000+20.000)/2 = 15.000.
Xem sổ chi tiết VTHH tại thời điểm ngày 05/12/2017, cột Tồn thì số lượng bằng 0, Giá trị âm 5.000

Giải pháp:
Kiểm tra giá xuất kho phần mềm đã tính đúng chưa:

- Nếu tính chưa đúng => thực hiện tính lại giá xuất kho
HD tính giá XK: http://bit.ly/tinhgiaxk
- Nếu giá xuất đã tính đúng => Đây là đặc thù của phương pháp bình quân cuối kỳ trong trường hợp dữ liệu có giá trị nhập kho của các phiếu nhập kho trước thấp hơn các phiếu nhập kho sau, báo cáo lên như vậy là đúng, giá trị có thể âm/dương ở giữa kỳ nhưng đảm bảo số lượng & giá trị cuối kỳ (tháng/quý) không âm.

Nếu giá nhập kho của đơn vị biến động nhiều, chênh lệch lớn đơn vị có thể xem xét, đăng ký để đổi sang phương pháp tính giá khác là Bình quân tức thời, PP này tính giá xuất bình quân ngay tại thời điểm xuất => Đảm bảo kho không âm ở bất kỳ thời điểm nào.

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top