Sổ cái TK 511, tổng tiền hàng trên DS bán hàng lệch với Doanh số bán trên bảng kê bán ra

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chu Kim Anh

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Giải pháp:
Biểu hiện 1: Doanh thu trên Sổ cái lớn hơn Doanh số trên bảng kê bán ra
 • Nguyên nhân 1: Hóa đơn bán hàng có chiết khấu thương mại khi đó trên bảng kê là doanh số đã trừ chiết khấu, sổ cái TK 511 là doanh thu chưa trừ Chiết khấu, số tiền chiết khấu hạch toán Nợ TK 5211
 • Hướng dẫn: Vào Báo cáo\ Bảng cân đối tài khoản. chọn kỳ báo cáo, xem trên báo cáo có phát sinh của TK 5211 hoặc vào Tìm kiếm, lọc TK Nợ 5211.
 • Giải pháp: Kiểm tra các tài khoản theo hướng dẫn nếu thấy có, kiểm tra trên bảng kê đúng là doanh số đã trừ chiết khấu, sổ cái TK 511 đúng là doanh thu chưa trừ Chiết khấu thì báo cáo như vậy là đúng.
 • Nguyên nhân 2: Có chứng từ hàng bán trả lại hoặc giảm giá hàng bán kê âm trên bảng kê bán ra.
 • Hướng dẫn: Vào Báo cáo\ Bảng cân đối tài khoản. chọn kỳ báo cáo, xem trên báo cáo có phát sinh của TK 5212, TK 5213 hoặc vào Tìm kiếm, lọc TK Nợ 5212, TK 5123.
 • Giải pháp: Kiểm tra các tài khoản theo hướng dẫn nếu thấy có, kiểm tra nếu doanh số trên bảng kê bán ra bằng Doanh thu trên sổ cái trừ Doanh thu hàng bán trả lại hoặc giảm giá hàng bán thì báo cáo như vậy là đúng.
 • Nguyên nhân 3: Có hóa đơn bán hàng cột thuế suất thuế GTGT bỏ trống nên những hóa đơn này không lên bảng kê bán ra
 • Hướng dẫn: Mở tờ khai từng kỳ, sang Trang Bảng kê bán ra, kiểm tra phần Có một số chứng từ không lên bảng kê do thiếu một trong các thông tin: Số hóa đơn, Ngày Hóa đơn, % thuế suất. Bấm vào đây để xem chi tiết...Người sử dụng kiểm tra lại các hóa đơn bán hàng có Thuế suất để trống.
 • Giải pháp:Nếu các hóa đơn bán hàng nàycó chịu thuế hoặc không chịu thuế hoặc Thuế suất 0% thì chọn về đúng Thuế suất tương ứng.
  Sau đó xóa bảng kê bán ra đi lập lại.


 • Nguyên nhân 4: Đã lập chứng từ bán hàng nhưng chưa Xuất hóa đơn
 • Hướng dẫn: Trên danh sách Chứng từ bán hàng, cột Đã lập hóa đơn lọc Chưa lập để kiểm tra các chứng từ chưa lập hóa đơn
 • Giải pháp: Nếu các chứng từ bán hàng chưa lập hóa đơn thì số chênh lệch là đúng. Nếu các chứng từ này đã Xuất hóa đơn rồi thì mở chứng từ Bán hàng , tích vào Lập HĐ để thực hiện Xuất hóa đơn trên phần mềm và lập lại tờ khai thuế GTGT.
Biểu hiện 2: Doanh thu trên Sổ cái nhỏ hơn Doanh số trên bảng kê bán ra.

 • Nguyên nhân 1: Có chứng từ hàng mua trả lại kê dương trên bảng kê bán ra
 • Hướng dẫn: Vào Tìm kiếm, chọn khoảng thời gian, lọc loại chứng từ hàng mua trả lại hoặc vào Danh sách Hàng mua trả lại xem có chứng từ hàng mua trả lại không.
 • Giải pháp: Người sử dụng kiểm tra lại Doanh số trên bảng kê bán ra bằng Doanh thu trên Sổ cái cộng tổng tiền hàng mua tra lại thì báo cáo như vậy là đúng.
 • Nguyên nhân 2: Có hóa đơn bán hàng nhưng TK doanh thu đang để TK khác 511 như 711,512...
 • Hướng dẫn: Vào Tìm kiếm, chọn khoảng thời gian, lọc loại chứng từ là hóa đơn bán hàng, lọc TK Có xem có TK nào hạch toán doanh thu khác 511 không hoặc mở bảng cân đối TK xem có phát sinh doanh thu khác 511 không như 711,512
 • Giải pháp: Người sử dụng kiểm tra lại các chứng từ bán hàng này, nếu hạch toán như vậy là đúng thì lệch nhau là đúng
  Nếu hạch toán sai thì người sử dụng sửa lại hạch toán.
 • Nguyên nhân 3: Đã xuất hóa đơn nhưng chưa hạch toán trên Chứng từ bán hàng
 • Hướng dẫn: Trên danh sách Xuất hóa đơn, cột Đã hạch toán lọc Chưa hạch toán để kiểm tra các chứng từ Chưa hạch toán
 • Giải pháp: Nếu các chứng từ này Chưa hạch toán thì số chênh lệch là đúng. Nếu các chứng từ này đã hạch toán thì mở chứng từ Xuất hóa đơn tích vào Lập CTBH để sinh Chứng từ bán hàng hạch toán doanh thu.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top