Nộp báo cáo tài chính, quản trị khi nào? cho ai?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

ltlanmisa

Moderator
Nhân viên MISA
Giải pháp:

Theo thông tư 91/2010/TT-BTC
2.1. Báo cáo tài chính quý:
  • Chi cục Thi hành án dân sự gửi Cục Thi hành án dân sự chậm nhất là 10 ngày sau khi kết thúc quý;
  • Cục Thi hành án dân sự gửi Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp chậm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc quý;
  • Tổng cục Thi hành án dân sự báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp (gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định) chậm nhất là 30 ngày sau khi kết thúc quý.


2.2. Báo cáo tài chính năm:
  • Chi cục Thi hành án dân sự gửi Cục Thi hành án dân sự chậm nhất là 10 ngày của kỳ đầu kế toán năm sau;
  • Cục Thi hành án dân sự gửi Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp chậm nhất là 15 ngày của kỳ đầu kế toán năm sau;
  • Tổng cục Thi hành án dân sự báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp (gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định) chậm nhất là 30 ngày của kỳ đầu kế toán năm sau.
 

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hướng dẫn nộp chi tiết báo cáo trên phần mềm MISA Panda.NET 2011
1. Tại các đơn vị cấp Chi cục và Cục=> Vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu=> Xuất khẩu báo cáo tài chính (lưu ý kỳ báo cáo chỉ có quý và năm không xuất được theo ngày đến ngày hay tháng)=> Bỏ tích chọn mẫu B02TH và mẫu B03(QĐ 572) được các file .mse ==> Chi cục gửi lên Cục file này.
2. Tại đơn vị cấp Cục: Vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu==> Chọn các file .mse của cấp Chi cục gửi lên cùng file của chính đơn vị mình xuất khẩu ra==> Vào In báo cáo\Tổng hợp báo cáo tài chính để xem báo cáo tổng hợp toàn Cục.
3. Tại đơn vị Cục thi hành án => Vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu=> Xuất khẩu báo cáo tài chính xuất mẫu B02TH để gửi đơn vị cấp Tổng cục.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top