nộp báo cáo tài chính

  1. ltlanmisa

    Nộp báo cáo tài chính, quản trị khi nào? cho ai?

    Giải pháp: Theo thông tư 91/2010/TT-BTC 2.1. Báo cáo tài chính quý: Chi cục Thi hành án dân sự gửi Cục Thi hành án dân sự chậm nhất là 10 ngày sau khi kết thúc quý; Cục Thi hành án dân sự gửi Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp chậm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc quý; Tổng cục Thi hành...
  2. Trần Mai Nhung

    Hướng dẫn xuất và nộp báo cáo tài chính (BCTC) qua mạng

    I. Hướng dẫn xuất khẩu BCTC từ MISA sang HTKK 1. Xuất Báo cáo tài chính Đối với Báo cáo tài chính Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán (Chọn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vào Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)\Chọn khoảng thời gian cần in BCTC\Đồng ý Trên giao diện báo cáo...
Top