Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa và hướng dẫn sửa mẫu đặc thù sản phẩm HĐĐT

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
22/Mẫu hóa đơn GTGT lĩnh vực thuê tài chính: Mẫu theo loại tiền VNĐ
upload_2019-10-9_9-29-21.png

Vào danh mục\Hàng hóa, dịch vụ:
+ Tạo mã hàng: GOC ( hiển thị trên chỉ tiêu Vốn gốc)
+ Tạo mã hàng: LAI ( hiển thị trên chỉ tiêu Lãi)
+ Tạo mã hàng: BANLAI ( hiển thị trên chỉ tiêu 4. Tiền bán lại tài sản thuê)
=> Trên chứng từ nhập liệu vào cột thành tiền bình thường.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
23/Mẫu hóa đơn GTGT lĩnh vực thuê tài chính: Mẫu theo loại tiền USD

upload_2019-10-9_11-53-52.png

Vào danh mục\Hàng hóa, dịch vụ:
+ Tạo mã hàng: GOC ( hiển thị trên chỉ tiêu Vốn gốc)
+ Tạo mã hàng: LAI ( hiển thị trên chỉ tiêu Lãi)
+ Tạo mã hàng: BANLAI ( hiển thị trên chỉ tiêu 4. Tiền bán lại tài sản thuê)
=> Trên chứng từ nhập liệu vào cột thành tiền bình thường.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
24/Mẫu hóa đơn GTGT lĩnh vực thuê tài chính: Mẫu song ngữ
upload_2019-10-9_15-1-55.png


Vào danh mục\Hàng hóa, dịch vụ:
+ Tạo mã hàng: GOC ( hiển thị trên chỉ tiêu Vốn gốc)
+ Tạo mã hàng: LAI ( hiển thị trên chỉ tiêu Lãi)
+ Tạo mã hàng: BANLAI ( hiển thị trên chỉ tiêu 4. Tiền bán lại tài sản thuê)
=> Trên chứng từ nhập liệu vào cột thành tiền bình thường.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
25/Mẫu hóa đơn GTGT có thông tin Mã số thuế Khách hàng tách từng ô
upload_2019-10-10_16-32-59.png

Tạo textbox đặt công thức {Substring(VOUCHER_DATA.AccountObjectTaxCode,0,1)}
{Substring(VOUCHER_DATA.AccountObjectTaxCode,1,1)}
{Substring(VOUCHER_DATA.AccountObjectTaxCode,2,1)}
Tương tự đến {Substring(VOUCHER_DATA.AccountObjectTaxCode,13,1)}
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
26/Hóa đơn điều chỉnh: Khi lập hóa đơn điều chỉnh thông tin thì các thông tin để trống sẽ thể hiện dấu "\" (Meinvoice.vn)
upload_2019-10-11_9-8-29.png

- Công thức cột đơn vị tính: {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and VOUCHER_DATA.UnitName = "" , " \ ", VOUCHER_DATA.UnitName)}

- Công thức cột số lượng:
{IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and VOUCHER_DATA.Quantity = 0 , " \ ", VOUCHER_DATA.Quantity)}

- Công thức cột đơn giá:
{IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and VOUCHER_DATA.UnitPrice = 0 , " \ ", VOUCHER_DATA.UnitPrice)}

- Công thức cột thành tiền:
{IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and VOUCHER_DATA.AmountOC = 0 , " \ ",VOUCHER_DATA.AmountOC)}

- Công thức cột Cộng tiền hàng:
{IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and (dTotalAmount - dTotalDiscount+dTotalVAT) = 0 , " \ ",(dTotalAmount - dTotalDiscount))}

- Công thức cột thuế suất:
{IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and (dTotalAmount - dTotalDiscount+dTotalVAT) = 0 , " \ ",IIF(dVATRate = -1 OrElse VOUCHER_DATA.IsAllSaleOff, "X", iif(dVATRate = -2,"",dVATRate)))}

- Công thức cột Tiền thuế: {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and (dTotalAmount - dTotalDiscount) = 0 , " \ ",IIF(dVATRate = -1 OrElse VOUCHER_DATA.IsAllSaleOff, "X",dTotalVAT))}

- Công thức cột Tổng tiền thanh toán: {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and (dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount) = 0 , " \ ", dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount)}

- Công thức cột Số tiền viết bằng chữ:
{IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and (dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount) = 0 , " \ ",strSayMoney )}
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
27/Hóa đơn điều chỉnh: Khi lập hóa đơn điều chỉnh thông tin thì các thông tin để trống sẽ thể hiện dấu "\" (MISA SME.NET)
upload_2019-10-11_9-19-16.png

 • Cách sửa mẫu:
- Công thức cột đơn vị tính: {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and VOUCHER_DATA.UnitName = "" , " \ ", VOUCHER_DATA.UnitName)}

- Công thức cột số lượng:
{IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and VOUCHER_DATA.Quantity = 0 , " \ ", VOUCHER_DATA.Quantity)}

- Công thức cột đơn giá:
{IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and VOUCHER_DATA.UnitPrice = 0 , " \ ", VOUCHER_DATA.UnitPrice)}

- Công thức cột thành tiền:
{IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and VOUCHER_DATA.AmountOC = 0 , " \ ",VOUCHER_DATA.AmountOC)}

- Công thức cột Cộng tiền hàng:
{IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and (dTotalAmount - dTotalDiscount+dTotalVAT) = 0 , " \ ",(dTotalAmount - dTotalDiscount))}

- Công thức cột thuế suất:
{IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and (dTotalAmount - dTotalDiscount+dTotalVAT) = 0 , " \ ",IIF(dVATRate = -1 OrElse VOUCHER_DATA.IsAllSaleOff, "X", iif(dVATRate = -2,"",dVATRate)))}

- Công thức cột Tiền thuế: {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and (dTotalAmount - dTotalDiscount) = 0 , " \ ",IIF(dVATRate = -1 OrElse VOUCHER_DATA.IsAllSaleOff, "X",dTotalVAT))}

- Công thức cột Tổng tiền thanh toán: {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and (dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount) = 0 , " \ ", dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount)}

- Công thức cột Số tiền viết bằng chữ:
{IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and (dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount) = 0 , " \ ",strSayMoney )}
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
28/Mẫu hóa đơn GTGT lĩnh vực máy bay ( Mẫu 01) : Phí, phí thu hộ nằm trên chi tiết hàng hóa
upload_2019-10-22_10-10-52.png


Bước 1: Vào danh mục\Hàng hóa dịch vụ\Thêm 2 mã hàng: LEPHI, LEPHITHUHO
Bước 2: Vào sửa mẫu\Chọn dictionary\Variables\Tích chuột phải\New Variable\Thêm 3 biến: PHI, THUHO, TONGTIENVE\Đặt type decimal.​
upload_2019-10-22_10-24-34.png


Bước 3: Để chuột đến grpHeaderVOUCHER_DATA\Chọn biểu tượng tia sét ( Events Tab)\Chọn begin Render thêm công thức 3 biến:​

PHI=Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode="LEPHI",VOUCHER_DATA.AmountOC,0))

THUHO=Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode="LEPHITHUHO",VOUCHER_DATA.AmountOC,0))

TONGTIENVE = Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "LEPHI" or VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "LEPHITHUHO",0,VOUCHER_DATA.AmountOC))

upload_2019-10-22_10-26-18.png

Bước 4: Tiến hành sửa lần lượt các cột sau:
Số lượng: {IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "LEPHI" or VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "LEPHITHUHO","", VOUCHER_DATA.Quantity)}
Giá vé: {IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "LEPHI" or VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "LEPHITHUHO","", VOUCHER_DATA.AmountOC)}
Phí: {IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "LEPHI",VOUCHER_DATA.AmountOC,"")}
Phí thu hộ:{IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "LEPHITHUHO",VOUCHER_DATA.AmountOC,"")}
Bước 5: Cách nhập liệu trên Phần mềm:​
Tiến hành nhập liệu tất cả các thông tin vào cột thành tiền theo mã Hàng hóa, dịch vụ đã khai báo.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
29/Mẫu hóa đơn GTGT lĩnh vực vé máy bay ( Mẫu 02): Phí, Phí khác, Phí dịch vụ nằm bên dưới thông tin chi tiết hàng hóa
upload_2020-10-15_10-0-49.png


Bước 1: Vào danh mục\Hàng hóa, dịch vụ\Tạo các mã hàng (Tên hàng đặt tùy nhu cầu) lần lượt: TIENVE, THUEKHAC, PHIKHAC, PHIDICHVU.
Bước 2: Vào sửa mẫu\Chọn dictionary\Variables\Tích chuột phải\New Variable\Thêm các biến:
TIENVE, THUE_TIENVE, THUHO_THUE, THUHO_PHIKHAC, DV, THUE_DV, VAT_DV,
Đặt type decimal.

upload_2020-10-15_10-13-29.png


Bước 3:
Để chuột đến grpHeaderVOUCHER_DATA\Chọn biểu tượng tia sét ( Events Tab)\Chọn begin Render thêm công thức cho các biến:

TIENVE = Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "TIENVE",VOUCHER_DATA.AmountOC,0))

THUE_TIENVE = Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "TIENVE",VOUCHER_DATA.VATAmountOC,0))

THUHO_THUE = Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "THUEKHAC",VOUCHER_DATA.AmountOC,0))

THUHO_PHIKHAC=Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode= "PHIKHAC",VOUCHER_DATA.AmountOC,0))

DV = Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "PHIDICHVU" ,VOUCHER_DATA.AmountOC,0)

THUE_DV=Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode="PHIDICHVU" ,VOUCHER_DATA.VATAmountOC,0))

VATVE=Max(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "TIENVE", 0,IIF(ISNULL(VOUCHER_DATA,"VATRate"),-2,VOUCHER_DATA.VATRate)))​

Bước 4: Tiến hành chọn công thức đến các chỉ tiêu tương ứng trên Hóa đơn.

Bước 5:
Cách nhập liệu trên Phần mềm:
upload_2020-10-15_10-20-37.png

 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
30/ Mẫu hóa đơn GTGT A5: : có thêm cột Số lô, Hạn dùng, đơn giá sau thuế, %CK, cột % Thuế (Meinvoice.vn Độc lập)
upload_2019-10-25_9-53-29.png

- Vào thiết lập cột\ Chọn trường mở rộng chi tiết 1: Đổi tên số lô.
Chọn trường mở rộng chi tiết 2: Đổi tên Hạn sử dụng.
=> Khi phát sinh số lô, hạn sử dụng thì thực hiện nhập liệu vào 2 cột tương ứng này.

 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
31/Mẫu hóa đơn nhiều thuế suất, chiết khấu ( MeInvoice.vn tích hợp)
 • Mẫu hóa đơn GTGT nhiều thuế suất, chiết khấu ( Mẫu 1): Link Tại đây.
upload_2019-11-13_11-20-24.png


 • Mẫu hóa đơn GTGT nhiều thuế suất, chiết khấu ( Mẫu 2): Link Tại đây.
upload_2019-11-13_11-21-59.png

 • Mẫu HĐ GTGT nhiều thuế suất, chiết khấu trên MeInvoice.vn desktop đã có sẵn. Anh/chị thực hiện khởi tạo mẫu mới để lấy mẫu.
 • Quay lại xem các mẫu khác
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
32/ Mẫu Hóa đơn GTGT hiển thị Nếu tiền USD ngăn cách hàng nghìn là dấu phẩu, thập phân là dấu chấm. Nếu tiền VNĐ thì hiển thị ngược lại.
upload_2019-11-25_9-45-16.png

 • Cách sửa mẫu: Thêm các text mới đè lên text công thức có sẵn mặc định của Phần mềm. Đồng thời sửa lại công thức cả 2 text theo hướng dẫn sau:
  • Số lượng:
   • Công thức text mới: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <> "VND",VOUCHER_DATA.Quantity,"")}
   • Công thức text mặc định (VNĐ): {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND","",VOUCHER_DATA.Quantity)}
  • Đơn giá:
   • Công thức text mới: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND",VOUCHER_DATA.UnitPrice, "")}
   • Công thức text mặc định(VNĐ): {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND","",VOUCHER_DATA.UnitPrice)}
  • Thành tiền:
   • Công thức text mới: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <> "VND", VOUCHER_DATA.AmountOC,"")}
   • Công thức text mặc định (VNĐ): {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND","",VOUCHER_DATA.AmountOC)}
  • Tiền chiết khấu:
   • Công thức text mới: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND",dTotalDiscount,"")}
   • Công thức text mặc định(VNĐ): {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND","",dTotalDiscount)}
   • Đồng thời thêm 1 text nhỏ cạnh text mới đã tạo phía trên và đặt công thức: {IF(VOUCHER_DATA.CurrencyID="VND","",VOUCHER_DATA.CurrencyID)}
  • Cộng tiền hàng ( Đã trừ CK)
   • Công thức text mới: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND",(dTotalAmount-dTotalDiscount),"")}
   • Công thức text mặc định (VNĐ): {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND","",(dTotalAmount-dTotalDiscount))}
   • Đồng thời thêm 1 text nhỏ cạnh text mới đã tạo phía trên và đặt công thức: {IF(VOUCHER_DATA.CurrencyID="VND","",VOUCHER_DATA.CurrencyID)}
  • Tiền thuế GTGT:
   • Công thức text mới:{IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND",(IIF(dVATRate = -1 OrElse VOUCHER_DATA.IsAllSaleOff, "X", iif(dVATRate = -2,"",dTotalVAT))), "")}
   • Công thức text mặc định (VNĐ): {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND","",(IIF(dVATRate = -1 OrElse VOUCHER_DATA.IsAllSaleOff, "X", iif(dVATRate = -2,"",dTotalVAT))))}
   • Đồng thời thêm 1 text nhỏ cạnh text mới đã tạo phía trên và đặt công thức: {IF(VOUCHER_DATA.CurrencyID="VND","",VOUCHER_DATA.CurrencyID)}
  • Tổng cộng tiền thanh toán:
   • Công thức text mới: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND",(dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount),"")}
   • Công thức text mặc định (VNĐ): {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND","",(dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount))}
   • Đồng thời thêm 1 text nhỏ cạnh text mới đã tạo phía trên và đặt công thức: {IF(VOUCHER_DATA.CurrencyID="VND","",VOUCHER_DATA.CurrencyID)}
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

etrip4u

Member
Wow...hay quá! Tks ad rất nhiều
--------------------------
Nam Thanh Travel - đơn vị đại lý vé máy bay cấp 1 của hơn 500 hãng hàng không trong nước và quốc tế.
Đặt vé trực tuyến giá rẻ tại: https://www.etrip4u.com
Hoặc liên hệ Hotline: 1900 63 69 69 để được tư vấn chi tiết và đặt giữ chỗ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
35/ Muốn hiển thị Tiền thuế hiển thị 0 trong trường hợp thuế suất 0% (PM đang mặc định bỏ trống)
upload_2020-8-19_8-43-15.png


 • Cách sửa mẫu:
  • Tại trường công thức thuế suất nhìn bên góc phải có dòng Hide Zeros để False.
 • Chi tiết như hình đính kèm
  upload_2020-8-19_9-3-43.png


 • Quay lại xem các mẫu khác
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
36/ Mẫu hoá đơn GTGT muốn hiển thị thông tin tên tài khoản ngân hàng người mua ( Phần mềm mặc định chỉ hiển thị số tài khoản ngân hàng)
upload_2020-8-19_9-24-0.png


 • Cách sửa mẫu
Sửa công thức Số tài khoản người mua : {VOUCHER_DATA.AccountObjectBankAccount + IIF(Trim(VOUCHER_DATA.AccountObjectBankName) <> "", " - " + VOUCHER_DATA.AccountObjectBankName, "")}
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
37/Muốn hiển thị dòng Chiết khấu tổng bên dưới các mặt hàng chi tiết ( Meinvoice.vn tích hợp).
upload_2020-8-20_17-47-8.png

 • Cách sửa mẫu
+ Tạo mã hàng chiết khấu là CK, tên đặt tùy ý, (chọn tính chất là dịch vụ hoặc diễn giải)
+ Sửa lại công thức text cột thành tiền thành:
{IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "CK",VOUCHER_DATA.DiscountAmountOC, VOUCHER_DATA.AmountOC)}
upload_2020-8-24_8-22-23.png

+ Trên chứng từ khi nhập cho dòng Chiết khấu thì chọn mã hàng CK này và nhập số tiền dương tại cột chiết khấu.
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
38/Muốn hiển thị dòng Chiết khấu tổng bên dưới các mặt hàng chi tiết ( Meinvoice.vn desktop)

upload_2020-8-24_8-32-2.png

 • Cách sửa mẫu ( Chi tiết như hình đính kèm)
upload_2020-8-24_8-53-53.png


 • Sau khi thực hiện các bước trên hình, Anh/chị thực hiện thay thế công thức sau:
dTotalAmount = Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.IsPromotion , 0 ,IIF(VOUCHER_DATA.IsInvoiceDiscount = false andalso VOUCHER_DATA.InventoryItemType = 4, -1 * VOUCHER_DATA.AmountOC, VOUCHER_DATA.AmountOC)))
dTotalVAT = Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.IsPromotion , 0 ,IIF(VOUCHER_DATA.IsInvoiceDiscount = false andalso VOUCHER_DATA.InventoryItemType = 4, -1 * VOUCHER_DATA.VATAmountOC, VOUCHER_DATA.VATAmountOC)))
 • Sau khi thực hiện xong tất cả các bước,Anh/chị thực hiện nhập liệu theo hướng dẫn Tại đây
Lưu ý: Hướng dẫn sửa mẫu với các mẫu hoá đơn được khởi tạo từ trước R16 MeInvoice.vn bản desktop
Với mẫu được khởi tạo từ R16 thì Phần mềm tự động có sẵn công thức trên mẫu.Anh/chị thực hiện theo hướng dẫn Tại đây.
Với Meinvoice.vn WEB Phần mềm cũng có sẵn tính năng Chiết khấu tổng, Anh/Chị có thể xem hướng dẫn Tại đây. (Hiện tại, chỉ đáp ứng với mẫu hóa đơn GTGT cơ bản 1 thuế suất và mẫu hóa đơn Kinh doanh xe).
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top