Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa và hướng dẫn sửa mẫu đặc thù sản phẩm HĐĐT

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Thuận Nguyễn, 15/9/19.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  22/Mẫu hóa đơn GTGT lĩnh vực thuê tài chính: Mẫu theo loại tiền VNĐ
  upload_2019-10-9_9-29-21.
  Vào danh mục\Hàng hóa, dịch vụ:
  + Tạo mã hàng: GOC ( hiển thị trên chỉ tiêu Vốn gốc)
  + Tạo mã hàng: LAI ( hiển thị trên chỉ tiêu Lãi)
  + Tạo mã hàng: BANLAI ( hiển thị trên chỉ tiêu 4. Tiền bán lại tài sản thuê)
  => Trên chứng từ nhập liệu vào cột thành tiền bình thường.
   
  Last edited by a moderator: 14/10/19
 2. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  23/Mẫu hóa đơn GTGT lĩnh vực thuê tài chính: Mẫu theo loại tiền USD

  upload_2019-10-9_11-53-52.

  Vào danh mục\Hàng hóa, dịch vụ:
  + Tạo mã hàng: GOC ( hiển thị trên chỉ tiêu Vốn gốc)
  + Tạo mã hàng: LAI ( hiển thị trên chỉ tiêu Lãi)
  + Tạo mã hàng: BANLAI ( hiển thị trên chỉ tiêu 4. Tiền bán lại tài sản thuê)
  => Trên chứng từ nhập liệu vào cột thành tiền bình thường.
   
  Last edited by a moderator: 14/10/19
 3. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  24/Mẫu hóa đơn GTGT lĩnh vực thuê tài chính: Mẫu song ngữ
  upload_2019-10-9_15-1-55.

  Vào danh mục\Hàng hóa, dịch vụ:
  + Tạo mã hàng: GOC ( hiển thị trên chỉ tiêu Vốn gốc)
  + Tạo mã hàng: LAI ( hiển thị trên chỉ tiêu Lãi)
  + Tạo mã hàng: BANLAI ( hiển thị trên chỉ tiêu 4. Tiền bán lại tài sản thuê)
  => Trên chứng từ nhập liệu vào cột thành tiền bình thường.
   
  Last edited by a moderator: 14/10/19
 4. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  25/Mẫu hóa đơn GTGT có thông tin Mã số thuế Khách hàng tách từng ô
  upload_2019-10-10_16-32-59.
  Tạo textbox đặt công thức {Substring(VOUCHER_DATA.AccountObjectTaxCode,0,1)}
  {Substring(VOUCHER_DATA.AccountObjectTaxCode,1,1)}
  {Substring(VOUCHER_DATA.AccountObjectTaxCode,2,1)}
  Tương tự đến {Substring(VOUCHER_DATA.AccountObjectTaxCode,13,1)}
   
  Last edited by a moderator: 14/10/19
 5. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  26/Hóa đơn điều chỉnh: Khi lập hóa đơn điều chỉnh thông tin thì các thông tin để trống sẽ thể hiện dấu "\" (Meinvoice.vn)
  upload_2019-10-11_9-8-29.

  - Công thức cột đơn vị tính: {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and VOUCHER_DATA.UnitName = "" , " \ ", VOUCHER_DATA.UnitName)}

  - Công thức cột số lượng:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and VOUCHER_DATA.Quantity = 0 , " \ ", VOUCHER_DATA.Quantity)}

  - Công thức cột đơn giá:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and VOUCHER_DATA.UnitPrice = 0 , " \ ", VOUCHER_DATA.UnitPrice)}

  - Công thức cột thành tiền:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and VOUCHER_DATA.AmountOC = 0 , " \ ",VOUCHER_DATA.AmountOC)}

  - Công thức cột Cộng tiền hàng:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and (dTotalAmount - dTotalDiscount+dTotalVAT) = 0 , " \ ",(dTotalAmount - dTotalDiscount))}

  - Công thức cột thuế suất:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and (dTotalAmount - dTotalDiscount+dTotalVAT) = 0 , " \ ",IIF(dVATRate = -1 OrElse VOUCHER_DATA.IsAllSaleOff, "X", iif(dVATRate = -2,"",dVATRate)))}

  - Công thức cột Tiền thuế: {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and (dTotalAmount - dTotalDiscount) = 0 , " \ ",IIF(dVATRate = -1 OrElse VOUCHER_DATA.IsAllSaleOff, "X",dTotalVAT))}

  - Công thức cột Tổng tiền thanh toán: {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and (dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount) = 0 , " \ ", dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount)}

  - Công thức cột Số tiền viết bằng chữ:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and (dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount) = 0 , " \ ",strSayMoney )}
   
  Last edited by a moderator: 14/10/19
 6. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  27/Hóa đơn điều chỉnh: Khi lập hóa đơn điều chỉnh thông tin thì các thông tin để trống sẽ thể hiện dấu "\" (MISA SME.NET)
  upload_2019-10-11_9-19-16.

  • Cách sửa mẫu:
  - Công thức cột đơn vị tính: {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and VOUCHER_DATA.UnitName = "" , " \ ", VOUCHER_DATA.UnitName)}

  - Công thức cột số lượng:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and VOUCHER_DATA.Quantity = 0 , " \ ", VOUCHER_DATA.Quantity)}

  - Công thức cột đơn giá:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and VOUCHER_DATA.UnitPrice = 0 , " \ ", VOUCHER_DATA.UnitPrice)}

  - Công thức cột thành tiền:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and VOUCHER_DATA.AmountOC = 0 , " \ ",VOUCHER_DATA.AmountOC)}

  - Công thức cột Cộng tiền hàng:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and (dTotalAmount - dTotalDiscount+dTotalVAT) = 0 , " \ ",(dTotalAmount - dTotalDiscount))}

  - Công thức cột thuế suất:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and (dTotalAmount - dTotalDiscount+dTotalVAT) = 0 , " \ ",IIF(dVATRate = -1 OrElse VOUCHER_DATA.IsAllSaleOff, "X", iif(dVATRate = -2,"",dVATRate)))}

  - Công thức cột Tiền thuế: {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and (dTotalAmount - dTotalDiscount) = 0 , " \ ",IIF(dVATRate = -1 OrElse VOUCHER_DATA.IsAllSaleOff, "X",dTotalVAT))}

  - Công thức cột Tổng tiền thanh toán: {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and (dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount) = 0 , " \ ", dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount)}

  - Công thức cột Số tiền viết bằng chữ:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and (dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount) = 0 , " \ ",strSayMoney )}
   
  Last edited by a moderator: 14/10/19
 7. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  28/Mẫu hóa đơn GTGT lĩnh vực máy bay ( Mẫu 01) : Phí, phí thu hộ nằm trên chi tiết hàng hóa
  upload_2019-10-22_10-10-52.

  Bước 1: Vào danh mục\Hàng hóa dịch vụ\Thêm 2 mã hàng: LEPHI, LEPHITHUHO
  Bước 2: Vào sửa mẫu\Chọn dictionary\Variables\Tích chuột phải\New Variable\Thêm 3 biến: PHI, THUHO, TONGTIENVE\Đặt type decimal.​
  upload_2019-10-22_10-24-34.

  Bước 3: Để chuột đến grpHeaderVOUCHER_DATA\Chọn biểu tượng tia sét ( Events Tab)\Chọn begin Render thêm công thức 3 biến:​

  PHI=Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode="LEPHI",VOUCHER_DATA.AmountOC,0))

  THUHO=Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode="LEPHITHUHO",VOUCHER_DATA.AmountOC,0))

  TONGTIENVE = Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "LEPHI" or VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "LEPHITHUHO",0,VOUCHER_DATA.AmountOC))

  upload_2019-10-22_10-26-18.
  Bước 4: Tiến hành sửa lần lượt các cột sau:
  Số lượng: {IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "LEPHI" or VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "LEPHITHUHO","", VOUCHER_DATA.Quantity)}
  Giá vé: {IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "LEPHI" or VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "LEPHITHUHO","", VOUCHER_DATA.AmountOC)}
  Phí: {IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "LEPHI",VOUCHER_DATA.AmountOC,"")}
  Phí thu hộ:{IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "LEPHITHUHO",VOUCHER_DATA.AmountOC,"")}
  Bước 5: Cách nhập liệu trên Phần mềm:​
  Tiến hành nhập liệu tất cả các thông tin vào cột thành tiền theo mã Hàng hóa, dịch vụ đã khai báo.
   
 8. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  29/Mẫu hóa đơn GTGT lĩnh vực vé máy bay ( Mẫu 02): Phí, Phí khác, Phí dịch vụ nằm bên dưới thông tin chi tiết hàng hóa

  upload_2019-10-24_8-12-26.
  Bước 1: Vào danh mục\Hàng hóa, dịch vụ\Tạo các mã hàng (Tên hàng đặt tùy nhu cầu) lần lượt: TIENVE, THUEKHAC, PHIKHAC, PHIDICHVU, PHIHOANVE.
  Bước 2: Vào sửa mẫu\Chọn dictionary\Variables\Tích chuột phải\New Variable\Thêm các biến:
  TIENVE, THUE_TIENVE, THUHO_THUE, THUHO_PHIKHAC, DV, THUE_DV, VAT_DV, PHIHOANVE.
  Đặt type decimal.

  upload_2019-10-22_10-41-46.

  Bước 3:
  Để chuột đến grpHeaderVOUCHER_DATA\Chọn biểu tượng tia sét ( Events Tab)\Chọn begin Render thêm công thức cho các biến:

  TIENVE = Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "TIENVE",VOUCHER_DATA.AmountOC,0))

  PHIHOANVE=Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode="PHIHOANVE",VOUCHER_DATA.DiscountAmountOC,0))

  THUE_TIENVE = Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "TIENVE",VOUCHER_DATA.VATAmountOC,0))

  THUHO_THUE = Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "THUEKHAC",VOUCHER_DATA.AmountOC,0))

  THUHO_PHIKHAC=Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode= "PHIKHAC",VOUCHER_DATA.AmountOC,0))

  DV = Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "PHIDICHVU" ,VOUCHER_DATA.AmountOC,0)

  THUE_DV=Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode="PHIDICHVU" ,VOUCHER_DATA.VATAmountOC,0))

  VATVE=Max(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "TIENVE", 0,IIF(ISNULL(VOUCHER_DATA,"VATRate"),-2,VOUCHER_DATA.VATRate)))​

  upload_2019-10-22_10-50-1.

  Bước 4:
  Tiến hành chọn công thức đến các chỉ tiêu tương ứng trên Hóa đơn.

  Bước 5:
  Cách nhập liệu trên Phần mềm:

  upload_2019-10-24_8-15-11.
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 24/10/19
 9. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  30/ Mẫu hóa đơn GTGT A5: : có thêm cột Số lô, Hạn dùng, đơn giá sau thuế, %CK, cột % Thuế (Meinvoice.vn Độc lập)
  upload_2019-10-25_9-53-29.
  - Vào thiết lập cột\ Chọn trường mở rộng chi tiết 1: Đổi tên số lô.
  Chọn trường mở rộng chi tiết 2: Đổi tên Hạn sử dụng.
  => Khi phát sinh số lô, hạn sử dụng thì thực hiện nhập liệu vào 2 cột tương ứng này.

   
 10. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  31/Mẫu hóa đơn nhiều thuế suất, chiết khấu ( MeInvoice.vn tích hợp)
  • Mẫu hóa đơn GTGT nhiều thuế suất, chiết khấu ( Mẫu 1): Link Tại đây.
  upload_2019-11-13_11-20-24.

  • Mẫu hóa đơn GTGT nhiều thuế suất, chiết khấu ( Mẫu 2): Link Tại đây.
  upload_2019-11-13_11-21-59.
  • Mẫu HĐ GTGT nhiều thuế suất, chiết khấu trên MeInvoice.vn desktop đã có sẵn. Anh/chị thực hiện khởi tạo mẫu mới để lấy mẫu.
  • Quay lại xem các mẫu khác
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/11/19
 11. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  32/ Mẫu Hóa đơn GTGT hiển thị Nếu tiền USD ngăn cách hàng nghìn là dấu phẩu, thập phân là dấu chấm. Nếu tiền VNĐ thì hiển thị ngược lại.
  upload_2019-11-25_9-45-16.
  • Cách sửa mẫu: Thêm các text mới đè lên text công thức có sẵn mặc định của Phần mềm. Đồng thời sửa lại công thức cả 2 text theo hướng dẫn sau:
   • Số lượng:
    • Công thức text mới: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <> "VND",VOUCHER_DATA.Quantity,"")}
    • Công thức text mặc định: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID = "VND",VOUCHER_DATA.Quantity,"")}
   • Đơn giá:
    • Công thức text mới: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND",VOUCHER_DATA.UnitPrice, "")}
    • Công thức text mặc định: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND","",VOUCHER_DATA.UnitPrice)}
   • Thành tiền:
    • Công thức text mới: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <> "VND", VOUCHER_DATA.AmountOC,"")}
    • Công thức text mặc định: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID = "VND", VOUCHER_DATA.AmountOC,"")}
   • Tiền chiết khấu:
    • Công thức text mới: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND",dTotalDiscount,"")}
    • Công thức text mặc định: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND","",dTotalDiscount)}
    • Đồng thời thêm 1 text nhỏ cạnh text mới đã tạo phía trên và đặt công thức: {IF(VOUCHER_DATA.CurrencyID="VND","",VOUCHER_DATA.CurrencyID)}
   • Cộng tiền hàng ( Đã trừ CK)
    • Công thức text mới: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND",(dTotalAmount-dTotalDiscount),"")}
    • Công thức text mặc định: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND","",(dTotalAmount-dTotalDiscount))}
    • Đồng thời thêm 1 text nhỏ cạnh text mới đã tạo phía trên và đặt công thức: {IF(VOUCHER_DATA.CurrencyID="VND","",VOUCHER_DATA.CurrencyID)}
   • Tiền thuế GTGT:
    • Công thức text mới:{IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND",(IIF(dVATRate = -1 OrElse VOUCHER_DATA.IsAllSaleOff, "X", iif(dVATRate = -2,"",dTotalVAT))), "")}
    • Công thức text mặc định: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND","",(IIF(dVATRate = -1 OrElse VOUCHER_DATA.IsAllSaleOff, "X", iif(dVATRate = -2,"",dTotalVAT))))}
    • Đồng thời thêm 1 text nhỏ cạnh text mới đã tạo phía trên và đặt công thức: {IF(VOUCHER_DATA.CurrencyID="VND","",VOUCHER_DATA.CurrencyID)}
   • Tổng cộng tiền thanh toán:
    • Công thức text mới: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND",(dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount),"")}
    • Công thức text mặc định: {IIF(VOUCHER_DATA.CurrencyID <>"VND","",(dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount))}
    • Đồng thời thêm 1 text nhỏ cạnh text mới đã tạo phía trên và đặt công thức: {IF(VOUCHER_DATA.CurrencyID="VND","",VOUCHER_DATA.CurrencyID)}
   
  Chỉnh sửa cuối: 25/11/19
 12. caitoketoan

  caitoketoan Member

  Các mẫu này làm trên bản web hay destop hay misa sme net 2015 2019
   
 13. Thưa anh/chị
  các mẫu này thuộc bản Desktop và tích hợp chung SME, AMIS nhé
  Trân trọng
   
  Last edited by a moderator: 11/12/19
 14. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  33/Mẫu hóa đơn GTGT (nhiều thuế suất) thể hiện tổng số tiền không tính thuế ( bỏ trống thuế suất), tổng tiền KCT GTGT
  upload_2020-1-14_8-35-51.

  • Link tải mẫu Tại đây
  • Nhập liệu Không tính thuế: cột % thuế để trống
   
  Last edited by a moderator: 22/1/20
 15. etrip4u

  etrip4u Member

  Wow...hay quá! Tks ad rất nhiều
  --------------------------
  Nam Thanh Travel - đơn vị đại lý vé máy bay cấp 1 của hơn 500 hãng hàng không trong nước và quốc tế.
  Đặt vé trực tuyến giá rẻ tại: https://www.etrip4u.com
  Hoặc liên hệ Hotline: 1900 63 69 69 để được tư vấn chi tiết và đặt giữ chỗ
   
  Thuận Nguyễn thích bài này.
 16. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  34./ Mẫu hoá đơn GTGT được cố định 12 dòng trên 1 trang nếu tất cả các thông tin chung và tên mặt hàng đều nằm trên 1 dòng. (MeInvoice.vn độc lập)

  upload_2020-7-2_8-25-19.


   
  Chỉnh sửa cuối: 2/7/20
 17. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  35/ Muốn hiển thị Tiền thuế hiển thị 0 trong trường hợp thuế suất 0% (PM đang mặc định bỏ trống)
  upload_2020-8-19_8-43-15.

  • Cách sửa mẫu:
   • Tại trường công thức thuế suất nhìn bên góc phải có dòng Hide Zeros để False.
  • Chi tiết như hình đính kèm upload_2020-8-19_9-3-43.

  • Quay lại xem các mẫu khác
   
  Chỉnh sửa cuối: 19/8/20
 18. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  36/ Mẫu hoá đơn GTGT muốn hiển thị thông tin tên tài khoản ngân hàng người mua ( Phần mềm mặc định chỉ hiển thị số tài khoản ngân hàng)
  upload_2020-8-19_9-24-0.

  • Cách sửa mẫu
  Sửa công thức Số tài khoản người mua : {VOUCHER_DATA.AccountObjectBankAccount + IIF(Trim(VOUCHER_DATA.AccountObjectBankName) <> "", " - " + VOUCHER_DATA.AccountObjectBankName, "")}
   
  Chỉnh sửa cuối: 19/8/20
 19. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  37/Muốn hiển thị dòng Chiết khấu tổng bên dưới các mặt hàng chi tiết ( Meinvoice.vn tích hợp).
  upload_2020-8-20_17-47-8.

  • Cách sửa mẫu
  + Tạo mã hàng chiết khấu là CK, tên đặt tùy ý, (chọn tính chất là dịch vụ hoặc diễn giải)
  + Sửa lại công thức text cột thành tiền thành:
  {IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode = "CK",VOUCHER_DATA.DiscountAmountOC, VOUCHER_DATA.AmountOC)}
  upload_2020-8-24_8-22-23.
  + Trên chứng từ khi nhập cho dòng Chiết khấu thì chọn mã hàng CK này và nhập số tiền dương tại cột chiết khấu.
   
  Chỉnh sửa cuối: 26/8/20
 20. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  38/Muốn hiển thị dòng Chiết khấu tổng bên dưới các mặt hàng chi tiết ( Meinvoice.vn desktop)

  upload_2020-8-24_8-32-2.
  • Cách sửa mẫu ( Chi tiết như hình đính kèm)
  upload_2020-8-24_8-53-53.

  • Sau khi thực hiện các bước trên hình, Anh/chị thực hiện thay thế công thức sau:
  dTotalAmount = Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.IsPromotion , 0 ,IIF(VOUCHER_DATA.IsInvoiceDiscount = false andalso VOUCHER_DATA.InventoryItemType = 4, -1 * VOUCHER_DATA.AmountOC, VOUCHER_DATA.AmountOC)))
  dTotalVAT = Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.IsPromotion , 0 ,IIF(VOUCHER_DATA.IsInvoiceDiscount = false andalso VOUCHER_DATA.InventoryItemType = 4, -1 * VOUCHER_DATA.VATAmountOC, VOUCHER_DATA.VATAmountOC)))
  • Sau khi thực hiện xong tất cả các bước,Anh/chị thực hiện nhập liệu theo hướng dẫn Tại đây
  Lưu ý: Hướng dẫn sửa mẫu với các mẫu hoá đơn được khởi tạo từ trước R16 MeInvoice.vn bản desktop
  Với mẫu được khởi tạo từ R16 thì Phần mềm tự động có sẵn công thức trên mẫu.Anh/chị thực hiện theo hướng dẫn Tại đây.
  Với Meinvoice.vn WEB Phần mềm cũng có sẵn tính năng Chiết khấu tổng, Anh/Chị có thể xem hướng dẫn Tại đây. (Hiện tại, chỉ đáp ứng với mẫu hóa đơn GTGT cơ bản 1 thuế suất và mẫu hóa đơn Kinh doanh xe).
   

  Các file đính kèm:

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này