Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa và hướng dẫn sửa mẫu đặc thù sản phẩm HĐĐT

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hiện tại MISA đã sửa sẵn một số biểu mẫu Hóa đơn điện tử sau hoặc có hướng dẫn sửa mẫu 1 số mẫu đặc thù, anh/chị tích vào link màu xanh tương ứng để tải mẫu về máy hoặc xem hướng dẫn sửa mẫu chi tiết:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
1/ Chọn thuế suất là KCT nhưng khi hiển thị trên hóa đơn là -100% (như hình dưới đây)
upload_2019-9-15_20-50-56.png

 • Cách sửa mẫu:
  • Tại trường công thức thuế suất đặt lại là: {IIF(VOUCHER_DATA.VATRate = -1 or VOUCHER_DATA.IsPromotion, "KCT", IIF(IsNull(VOUCHER_DATA,"VATRate"),"",VOUCHER_DATA.VATRate))}
  • Nhìn bên góc phải có dòng Hide Zeros để False.
 • Quay lại xem các mẫu khác
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
2/ Mẫu hoá đơn nhiều thuế suất trên MeInvoice.vn tích hợp (SME, AMIS)

 • Mẫu hóa đơn GTGT nhiều thuế suất ( Mẫu 1): Link Tại đây.
upload_2019-11-13_10-59-3.png

 • Mẫu hóa đơn GTGT nhiều thuế suất ( Mẫu 2): Link Tại đây.

upload_2019-11-13_11-8-40.png

 • Mẫu HĐ GTGT nhiều thuế suất trên MeInvoice.vn desktop đã có sẵn. Anh/chị thực hiện khởi tạo mẫu mới để lấy mẫu.
 • Quay lại xem các mẫu khác
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
5/ Nếu tổ chức thì hiển thị tên đơn vị, nếu cá nhân thì hiển thị người mua hàng và bỏ trống đơn vị (như hình dưới đây)
- Đối với KH cá nhân không có mã số thuế thì tên KH sẽ hiện ở trường Họ tên người mua hàng.
- Đối với KH tổ chức/ công ty (có mã số thuế) thì tên khách hàng sẽ hiện ở trường tên đơn vị.
upload_2019-9-15_21-49-2.png


upload_2019-10-8_10-34-38.png

Cách 1/ Xác định được thông tin MST thuộc cá nhân là để trống, tổ chức là có MST
 • Tại công thức Tên mua hàng: {VOUCHER_DATA.Payer}
 • Tại công thức Tên đơn vị:
  • {IIF(VOUCHER_DATA.AccountObjectName=VOUCHER_DATA.Payer, " ", VOUCHER_DATA.AccountObjectName)}
Cách 2/ Xác định được thông tin MST thuộc cá nhân là để trống, tổ chức là có MST
 • Tại công thức Tên mua hàng: {iif(VOUCHER_DATA.AccountObjectTaxCode="",VOUCHER_DATA.AccountObjectName,"")}
 • Tại công thức Tên đơn vị: {iif(VOUCHER_DATA.AccountObjectTaxCode="","",VOUCHER_DATA.AccountObjectName)}
Cách 3/ Không xác định được MST có để trống hay không
 • Link tải mẫu 3: Tại đây
 • Cách sửa mẫu:
  • Trên chứng từ bán hàng cho hiển thị cột trường mở rộng chung 1, để kiểu tích chọn.
  • Nếu KH đó là tổ chức thì tích vào ô này, nếu KH là cá nhân thì không tích vào ô này.
   Công thức sửa tại trường tên đơn vị: {iif(VOUCHER_DATA.CustomField1,VOUCHER_DATA.AccountObjectName,"")}
   Công thức sửa tại trường người mua hàng: {IIF(VOUCHER_DATA.CustomField1 = "",VOUCHER_DATA.AccountObjectName,"")}
 • Quay lại xem các mẫu khác
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
7/ Muốn ẩn dòng tỷ lệ chiết khấu và số tiền chiết khấu (như hình dưới đây)
upload_2019-9-15_23-13-51.png

 • Link tải mẫu Tại đây
 • Cách sửa mẫu: Xóa khung chứa các công thức CK đó đi/ Khi xóa thì check sẽ có 1 số lỗi của Text 45, DiscoutRate => Vô hiệu hóa công thức bằng cách tích vào các thông báo lỗi để dấu nháy trước các dòng đó.
 • Quay lại xem các mẫu khác
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
10/ Thiết kế được mẫu khi có nhiều mặt hàng giống nhau thì khi hiện thị nội dung trên hóa đơn điện tử là một dòng với số lượng, đơn giá, thành tiền là số bình quân (như hình dưới đây)
upload_2019-9-15_22-45-11.png

 • Link tải mẫu Tại đây
 • Cách sửa mẫu:
  • Thêm 1 Group header lên trước Data band, đặt thuộc tính Condition là {VOUCHER_DATA.InventoryItemCode}
  • Cut toàn bộ các text ở Data Band lên Group hdeader vừa thêm
  • Thêm 1 Group Footer dưới Empty Band
  • Text số lượng kích đúp lên\ chọn Summary\ Summary Function chọn Sum, Data Column chọn VOUCHER_DATA.Quantity
  • Kích đúp text đơn giá lên\ chọn Summary\ Summary Function chọn Avg, Data Column chọn VOUCHER_DATA.UnitPrice
  • Kích đúp text thành tiền lên\ chọn Summary\ Summary Function chọn Sum, Data Column chọn VOUCHER_DATA.AmountOC
 • Quay lại xem các mẫu khác
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
11/ Sửa màu chữ thông tin hoá đơn điều chỉnh, hoá đơn xoá bỏ (như hình dưới đây)
upload_2019-9-15_22-54-49.png

 • Link tải mẫu Tại đây
 • Cách sửa mẫu:
  • Thêm một group header cho thông tin hóa đơn thay thế, đặt tên group là grbAdjustmentType (trên mẫu chị đính kèm đã có thì không cần thêm)
   Tại Begin Render của group này sửa công thức là
   if VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 3 then
   grbAdjustmentType.Enabled = true
   strAdjustment = "Hóa đơn thay thế cho hóa đơn số " + VOUCHER_DATA.OrgInvNo
   strAdjustment += ", mẫu số " + VOUCHER_DATA.InvTemplateNo + ", ký hiệu " + VOUCHER_DATA.OrgInvSeries
   strAdjustment += ", ngày " + Format("{0:dd/MM/yyyy}", VOUCHER_DATA.OrgInvDate)
   else
   grbAdjustmentType.Enabled = false
   end if
  • Thêm Thêm một group header cho thông tin hóa đơn điều chỉnh, đặt tên group là grbAdjustmentInvoiceType

   • Tại Begin Render của group này sửa công thức là
    if VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 then
    grbAdjustmentInvoiceType.Enabled = true
    strAdjustment = "Hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn số " + VOUCHER_DATA.OrgInvNo
    strAdjustment += ", mẫu số " + VOUCHER_DATA.InvTemplateNo + ", ký hiệu " + VOUCHER_DATA.OrgInvSeries
    strAdjustment += ", ngày " + Format("{0:dd/MM/yyyy}", VOUCHER_DATA.OrgInvDate)
    strAdjustment += ": " + VOUCHER_DATA.JournalMemo
    else
    grbAdjustmentInvoiceType.Enabled = false
    end if
 • Quay lại xem các mẫu khác
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
13. Mẫu Hóa đơn GTGT điện tử SONG NGỮ có cột Số lô, hạn dùng
upload_2019-9-20_10-47-23.png

 • Đối với MeInvoice.vn tích hợp (SME v.v...) Link tải mẫu Tại đây
 • Đối với MeInvoice.vn độc lập ( desktop). Anh/chị thực hiện trên Phần mềm như sau:
Vào thiết lập cột\ Chọn trường mở rộng chi tiết 1: Đổi tên số lô.
Chọn trường mở rộng chi tiết 2: Đổi tên Hạn sử dụng.
=> Khi phát sinh số lô, hạn sử dụng thì thực hiện nhập liệu vào 2 cột tương ứng này. Link tải mẫu Tại đây.

 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
16/ Mẫu hóa đơn GTGT điện tử khổ A5, có thêm dòng Phí Khác ở mục Tổng tiền
upload_2019-9-21_16-29-41.png

 • Link tải mẫu Tại đây
 • Cách sửa mẫu:
  • B1: Vào Danh mục/ Vật tư hàng hóa/ Thêm mã VTHH là "PHIKHAC" tính chất là Dịch vụ hoặc diễn giải
  • B2: Vào sửa mẫu/ Properties/ Chọn grpHeaderVOUCHER_DATA/ Begin Render điền công thức
   PHIKHAC = Sum(grpHeaderVOUCHER_DATA,IIF(VOUCHER_DATA.InventoryItemCode="PHIKHAC" ,VOUCHER_DATA.AmountOC, 0))
  • upload_2019-9-21_16-47-59.png

  • - Bước 2: Vào Dictionary/ Variable/ New Variable/ Thêm lần lượt 3 Variable tương ứng
  • upload_2019-9-21_16-38-35.png

   - Bước 3: Thêm Text tương ứng với nội dung và canh chỉnh vị trí.
  • upload_2019-9-21_16-38-13.png
 • Quay lại xem các mẫu khác
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
17/ Mẫu Hóa đơn GTGT có cột Số lô, hạn dùng
upload_2019-9-21_16-59-53.png

 • Đối với MeInvoice.vn tích hợp (SME v.v...) Link tải mẫu Tại đây
 • B1: Thêm cột số lô, hạn dùng
 • B2: Bổ sung công thức như sau:
Số lô: {VOUCHER_DATA.LotNo}
HSD: {IIF(VOUCHER_DATA.ExpiryDate = "01/01/0001","",VOUCHER_DATA.ExpiryDate)}​
 • Đối với MeInvoice.vn độc lập ( desktop). Anh/chị thực hiện trên Phần mềm như sau:
Vào thiết lập cột\ Chọn trường mở rộng chi tiết 1: Đổi tên số lô.
Chọn trường mở rộng chi tiết 2: Đổi tên Hạn sử dụng.
=> Khi phát sinh số lô, hạn sử dụng thì thực hiện nhập liệu vào 2 cột tương ứng này. Link tải mẫu Tại đây.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
18/ Mẫu hóa đơn GTGT điện tử A4 ngang: có thêm cột Số lô, Hạn dùng, đơn giá sau thuế, %CK, cột % Thuế

upload_2019-9-21_17-21-48.png

 • Đối với MeInvoice.vn tích hợp (SME v.v...) Link tải mẫu Tại đây
 • B1: Thêm cột số lô, hạn dùng
 • B2: Bổ sung công thức như sau:
Số lô: {VOUCHER_DATA.LotNo}
HSD: {IIF(VOUCHER_DATA.ExpiryDate = "01/01/0001","",VOUCHER_DATA.ExpiryDate)}
 • Đối với MeInvoice.vn độc lập ( desktop). Anh/chị thực hiện trên Phần mềm như sau:
Vào thiết lập cột\ Chọn trường mở rộng chi tiết 1: Đổi tên số lô.
Chọn trường mở rộng chi tiết 2: Đổi tên Hạn sử dụng.
=> Khi phát sinh số lô, hạn sử dụng thì thực hiện nhập liệu vào 2 cột tương ứng này. Link tải mẫu Tại đây.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
19/ Mẫu Hóa đơn GTGT điện tử thêm số lô, hạn dùng ngay dưới tên hàng hóa

upload_2019-10-4_9-30-43.png


Vào sửa mẫu\Tại cột tên hàng chỉnh lại công thức:
{VOUCHER_DATA.Description + IIF(VOUCHER_DATA.IsPromotion Andalso NOT VOUCHER_DATA.IsAllSaleOff, " (Hàng khuyến mại không thu tiền)", "")+IIF (VOUCHER_DATA.LotNo <>"",Environment.NewLine +" Lô SX: "+VOUCHER_DATA.LotNo+IIF(VOUCHER_DATA.ExpiryDate.Year =1, ""," HSD: "+ VOUCHER_DATA.ExpiryDate.ToShortDateString),"")}

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top