Mua hàng có chi phí mua hàng sau đó nhận được hóa đơn giảm giá chi phí mua hàng

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chu Kim Anh

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
1.Hàng mua về đã xuất bán hết
 • Vào Nghiệp vụ\ Mua hàng\ Giảm giá hàng mua. Thêm. Bỏ tích Giảm giá trị hàng nhập kho, Chọn mã hàng chi phí mua hàng, hạch toán Nợ TK 331, 111/Có TK 632. Khai báo thông tin hóa đơn, thuế GTGT.
2. Hàng mua về còn trong kho chưa xuất bán

a) Phương pháp tính giá Nhập trước xuất trước
 • Nếu muốn giảm giá trị của chính lô hàng mà đã phân bổ chi phí mua hàng vào
  • Vào Nghiệp vụ\ Mua hàng\ Giảm giá hàng mua. Thêm. Tích Giảm giá trị hàng nhập kho. Chọn Chứng từ mua hàng nhập kho đã phân bổ chi phí mua hàng, Chọn mã hàng cần giảm giá trị tồn kho, hạch toán Nợ TK 331, 111/Có TK 152,156. Khai báo thông tin hóa đơn, thuế GTGT.
   Nếu đối tượng công nợ chi phí mua hàng và chứng từ mua hàng nhập kho khác nhau thì vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác. Hạch toán Nợ TK 331 (Đối tượng CPMH)/ Có TK 331 (Đối tượng mua hàng nhập kho)
 • Nếu không cần giảm giá trị chính lô hàng đã phân bổ chi phí mua hàng
  • Vào Nghiệp vụ\ Mua hàng\ Giảm giá hàng mua. Thêm.Tích Giảm giá trị hàng nhập kho. Chọn đối tượng NCC Chi phí mua hàng. Chọn mã hàng cần giảm giá trị tồn kho, hạch toán Nợ TK 331, 111/Có TK 152,156. Khai báo thông tin hóa đơn, thuế GTGT.
b) Tính giá xuất kho theo phương pháp Đích danh

 • Vào Nghiệp vụ\ Mua hàng\ Giảm giá hàng mua. Thêm. Tích Giảm giá trị hàng nhập kho. Chọn đối tượng NCC Chi phí mua hàng. Chọn mã hàng cần giảm giá trị tồn kho, hạch toán Nợ TK 331, 111/Có TK 152,156. Khai báo thông tin hóa đơn, thuế GTGT. Tích vào cột mã hàng nhấn F8 để chọn lô hàng nhập kho cần giảm giá trị.
c) Tính giá theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, Bình quân tức thời

 • Vào Nghiệp vụ\ Mua hàng\ Giảm giá hàng mua. Thêm. .Tích Giảm giá trị hàng nhập kho. Chọn đối tượng NCC Chi phí mua hàng. Chọn mã hàng cần giảm giá trị tồn kho, hạch toán Nợ TK 331, 111/Có TK 152,156. Khai báo thông tin hóa đơn, thuế GTGT.
3. Hàng mua về đã xuất bán 1 phần

 • Phần chi phí mua hàng tương ứng với số lượng hàng đã bán: Tương tự Trường hợp Hàng mua về đã xuất bán hết
 • Phần chi phí mua hàng tương ứng với số lượng hàng còn tồn trong kho: Trường hợp Hàng mua về còn trong kho chưa xuất bán
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top