Làm thế nào để in Sổ tiền gửi KB tổng hợp được các tài khoản NH, KB mà không bị tách riêng từng TK?

Trương Ngọc Anh

Member
Nhân viên MISA
Nguyên nhân: Do tham số khi chọn để in báo cáo chưa đúng
Giải pháp:
Vào phân hệ Báo cáo/ Tiền mặt, tiền gửi/ S03-X: Sổ tiền gửi kho bac:
  • Tài khoản: chọn Tài khoản cần xem. Ví dụ TK 1121
  • Tài khoản NH, KB: chọn tham số Tổng hợp
6.1.png

  • Nhấn Đồng ý, Báo cáo sẽ cộng gộp tổng hợp tất cả các Tài khoản NH,KB mà không tách riêng từng Tài khoản NH, KB
    2.4.png
 
Sửa lần cuối:
Top