Làm thể nào để in báo cáo F02-1H không bị âm dương tại cột kinh phí chưa sử dụng chuyển sang kỳ sau

TRINH NGUYỄN

Member
Thành viên BQT
Vấn đề:
Có cách nào để khi in nhanh được báo cáo F02-1H không bị âm dương tại cột kinh phí chưa sử dụng chuyển sang kỳ sau khi rút tạm ứng ở một mục và thanh toán tạm ứng cho nhiều mục? Khi rút tạm ứng ở nhiều mục và thanh toán tạm ứng ở nhiều mục khác nhau?
Giải pháp:
- Trường hợp rút tạm ứng ở một mục và thanh toán tạm ứng cho nhiều mục:
Bước 1: Vào Hệ thống/Tùy chọn/Nghiệp vụ/Kho bạc/tại phần Rút tạm ứng Tích vào ô Chỉ tạm ứng ở tiểu mục và chọn tiểu mục rút tạm ứng
Bước 2: Khi in báo cáo F02-1H, tại bảng tham số báo cáo tích vào ô Mẫu tự chủ
- Trường hợp rút tạm ứng ở nhiều mục và thanh toán tạm ứng cho nhiều mục khác nhau:
Bước 1: Vào nghiệp vụ/Kho bạc/Điều chỉnh kinh phí tự chủ/Điều chỉnh kinh phí rút và chi (hoặc khi mở báo cáo F02-1H, tại bảng tham số báo cáo tích vào ô Điều chỉnh): Khai báo nguồn, chương, khoản, tài khoản là 4612, Nghiệp vụ chọn Tạm ứng hoặc thực chi, rồi nhấn vào ô Lấy dữ liệu điều chỉnh.
- Bước 2: Khi in báo cáo F02-1H, tại bảng tham số báo cáo tích vào ô Mẫu tự chủ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top