Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Biểu hiện 1: Mở dữ liệu, chương trình báo lỗi SQL Server detected a logical consistency-based I/O error: tom page (expected signature ….)
 • Nguyên nhân: Do copy file dữ liệu .mbd sang máy mới, đường dẫn mới trong khi vẫn đang mở chương trình MISA Bamboo đăng nhập dữ liệu đó.
 • Giải pháp: Tắt chương trình MISA Bamboo, đóng cả phần thông báo về việc sao lưu thành công rồi mới thực hiện copy lại file .mbd
 • Đối với chế độ đăng nhập nhiều người dùng: sau khi copy lại dữ liệu phải vào tệp/Đăng ký dữ liệu để mở dữ liệu vừa copy.
 • Đối với chế độ đăng nhập một người dùng: sau khi copy lại dữ liệu, khi mở chọn đúng đường dẫn dữ liệu vừa copy lại.

Biểu hiện 2: Mở dữ liệu báo lỗi tiếng anh: Error 26: Error Locating Server/ Instance Specified
 • Nguyên nhân: Do instance của máy chủ SQL không đúng định dạng (Chương trình MISA Bamboo.NET 2008 chỉ nhận tên máy chủ SQL là MISABAMBOO; Chương trình MISA Bamboo.NET 2012 chỉ nhận tên máy chủ là MISABAMBOO2012)
 • Khắc phục: Cài lại SQL 2005 với instance name phù hợp với sản phẩm BAMBOO tương ứng.

Biểu hiện 3: Mở dữ liệu báo: "Dữ liệu kế toán ABCXYZ không tồn tại"
 • Nguyên nhân 1: Có thể đường dẫn dữ liệu đã bị thay đổi (đối với chế độ nhiều người dùng)
 • Khắc phục: Tìm kiếm dữ liệu đuôi .mbd và thực hiện đăng ký lại dữ liệu hoặc phục hồi từ file sao lưu
 • Nguyên nhân 2: Dữ liệu bị cài đặt chế độ khóa (comprress)
 • Khắc phục: Phục hồi dữ liệu từ file sao lưu hoặc tìm đến dữ liệu gốc, kiểm tra link đường dẫn xem bị khóa ở phần nào, biểu hiện bị khóa là file có màu xanh dương (có thể dữ liệu hoặc forder chứa dữ liệu bị khóa) thì click phải chuột vào file bị khóa chọn Properties, bỏ tích nút Comprress là được.
Biểu hiện 4: Mở dữ liệu báo The header for file..._log.LDF is not valid .. changed language setting to us_english.

 • Nguyên nhân: Không rõ nguyên nhân
 • Khắc phục: Đổi tên dữ liệu có đuôi .mbd và mở lại.
Biểu hiện 5: Mở dữ liệu báo lỗi "conversion from string "01/01/20.." to type "Date" is not valid.
upload_2017-12-13_8-43-42.png

 • Nguyên nhân: Lỗi định dạng ngôn ngữ hệ thống của máy tính, đúng phải là United states.
 • Khắc phục: Vào Star/control panel/Region and langues: tại cáctab Format, Location và tab administrative/change system locale ==> chọn về United state=> Khởi động lại máy tính
Biểu hiện 6: Mở dữ liệu báo lỗi " The header for file..._.mbd. Cannot attach the file..."
upload_2017-12-13_8-43-42.png

 • Nguyên nhân: Lỗi dữ liệu, tham khảo mã jira: BAMBOOTWE-1179
 • Khắc phục: Không thể mở được file này, chỉ có thể tìm file sao lưu để phục hồi.
Biểu hiện 7: Đăng nhập vào dữ liệu báo Create Database permission denied in database 'master'...
upload_2017-12-13_8-43-42.png


 • Nguyên nhân: Do dữ liệu phân quyền cho người dùng được phép đăng nhập
 • Khắc phục: Chuột phải vào dữ liệu mở báo lỗi\ chọn Properties\ Chọn Tab Security\Chọn Edit\Nhấn chuột vào Add\gõ Everyone\ Nhấn Ok\ Tại khung cửa sổ Permissons for Everyone tích chọn các quyền ở bên Allow (theo hình dưới)\ Sau đó nhấn Apply, Ok và thực hiện đăng nhập vào dữ liệu.
upload_2017-12-13_8-43-42.png

Sau đó chạy phần mềm MISA Bamboo.NET 2012 là Run as administrator (nên thiết lập mặc định là run as administrator hoặc hướng dẫn khách hàng khi chạy phần mềm phải run as administrator)
Biểu hiện 8: Mở dữ liệu báo lỗi " The file or directory is corrupted and unreadable" hoặc lỗi error 32 như hình dưới và có thể máy tính báo lỗi MISA Bamboo.NET .exe corruppted file...Please run the chkdsk utility
upload_2017-12-13_8-43-42.png

upload_2017-12-13_8-43-42.png


upload_2017-12-13_8-43-42.png

 • Nguyên nhân: Không rõ nguyên nhân, có thể do account ADMIN hiện tại bị lỗi
 • Khắc phục: Vào Start\Programe\Control panel\ User Account\ News account: tạo mới 1 account với quyền admin. Khởi động lại máy tính và đăng nhập vào Account mới này, mở lại phần mềm chạy bình thường
Biểu hiện 9: Mở dữ liệu báo lỗi tiếng Anh " The file ... is compressed ..."
upload_2017-12-13_8-43-42.png

 • Nguyên nhân: Do dữ liệu hoặc forder chứa link của dữ liệu bị đặt chế độ khóa compressed
 • Khắc phục: Phục hồi dữ liệu từ file sao lưu hoặc tìm đến dữ liệu gốc, kiểm tra link đường dẫn xem bị khóa ở phần nào, biểu hiện bị khóa là file có màu xanh dương (có thể dữ liệu hoặc forder chứa dữ liệu bị khóa) thì click phải chuột vào file bị khóa chọn Properties, tại tab General tích nút Advanced, bỏ tích nút Comprress là được.
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top