Khấu trừ thuế số tiền lên không đúngBiểu hiện
: Vào thực hiện Khấu trừ thuế, số tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hoặc Thuế GTGT đầu ra không đúng với tờ khai

Trường hợp 1. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ không đúng
  • Nguyên nhân 1: Khai báo thông tin chưa đúng trên Trang Thuế trên chứng từ hạch toán Có TK 133 (Điều chỉnh giảm thuế GTGT hoặc chứng từ khấu trừ thuế GTGT)
Hướng dẫn: Vào Tìm kiếm, Chọn Tìm theo: Tài khoản Có, Điều kiện: Bắt đầu bằng, Bằng:133. Mở từng chứng từ hạch toán Có TK 133, sang Trang Thuế kiểm tra xem có khai báo thừa thông tin không.
Giải pháp:
Nếu chứng từ hạch toán Có TK 133 là chứng từ Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào hoặc chứng từ khấu trừ thuế giá trị gia tăng thì bên Trang Thuế không được khai báo thông tin gì. Nếu trên chứng từ có khai báo thông tin bên trang Thuế thì tích chọn phải chọn Xóa dòng chứng từ để xóa hết thông tin Thuế.
  • Nguyên nhân 2: Có chứng từ hạch toán Có TK 33311 nhưng Trang Thuế lại khai báo TK Thuế là TK 133
Hướng dẫn: Vào Báo cáo\Thuế\ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị). Chọn kỳ báo cáo là Kỳ thực hiện khấu trừ thuế bị sai. Lọc cột TK Thuế, kiểm tra có TK nào khác ngoài TK 33311 hay không (VD TK 1331 hoặc TK 1332).
Giải pháp: Bỏ ghi\ Sửa chứng từ, Trang Thuế sửa TK thuế thành TK 33311
  • Nguyên nhân 3: Có chứng từ hạch toán Nợ TK 133 nhưng Trang Thuế lại khai báo TK Thuế là TK 33311
Hướng dẫn: Vào Báo cáo\Thuế\ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu quản trị). Chọn kỳ báo cáo là Kỳ thực hiện khấu trừ thuế bị sai. Lọc cột TK Thuế, kiểm tra có TK nào khác ngoài TK 1331,1332 hay không (VD TK 33311).
  • Nguyên nhân 4: Các kỳ trước khấu trừ thuế sai
Hướng dẫn: Mở lại các chứng từ thuế kỳ trước, hạch toán Nợ TK 33311/ Có TK 1331 (1332) kiểm tra số tiền khấu trừ thuế đã đúng chưa.
Giải pháp: Nếu số tiền khấu trừ thuế bị sai ở kỳ nào thì xóa chứng từ khấu trừ thuế đi và khấu trừ lại lần lượt từ kỳ sai trở đi
  • Nguyên nhân 5: Có sửa chứng từ mua vào sau khi đã lập tờ khai thuế GTGT
Giải pháp: Sửa tờ khai thuế GTGT, mở bảng kê mua vào, tích vào Chọn chứng từ. Đồng ý. Để nạp lại thông tin đã sửa lên tờ khai thuế.


  • Nguyên nhân 6: Có đề nghị hoàn thuế GTGT kỳ trước nhưng vừa khai báo trên chỉ tiêu Thuế GTGT đề nghị hoàn của tờ khai kỳ trước, vừa hạch toán giảm thuế GTGT đầu vào số tiền thuế đã đề nghị hoàn (hạch toán Nợ TK 1388/ Có TK 1331). Khi khấu trừ thuế kỳ sau, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ sẽ trừ 2 lần số đề nghị hoàn nên bị sai
Giải pháp: Khi đề nghị hoàn thuế thì chỉ khai báo lên chỉ tiêu Thuế GTGT đề nghị hoàn của kỳ làm đề nghị hoàn. Khi nào số thuế đề nghị hoàn được hoàn mới hạch toán giảm thuế GTGT đầu vào ( Nợ TK 111,112/ Có TK 133)


----------------------------------------------------------------------------------------
Trường hợp 2. Thuế GTGT đầu ra không đúng
  • Nguyên nhân 1: Có chứng từ hạch toán Có TK 33311 nhưng Trang Thuế lại khai báo TK Thuế là 133
Hướng dẫn: Vào Báo cáo\ Thuế\ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị). Chọn kỳ báo cáo là Kỳ thực hiện khấu trừ thuế bị sai. Lọc cột TK Thuế, kiểm tra có TK nào khác ngoài TK 33311 hay không (VD TK 1331 hoặc TK 1332).
Giải pháp: Bỏ ghi\ Sửa chứng từ, Trang Thuế sửa TK thuế thành TK 33311  • Nguyên nhân 2: Có chứng từ hạch toán Nợ TK 133 nhưng Trang Thuế lại khai báo TK Thuế là 33311
Hướng dẫn: Vào Báo cáo\ Thuế\ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu quản trị). Chọn kỳ báo cáo là Kỳ thực hiện khấu trừ thuế bị sai. Lọc cột TK Thuế, kiểm tra có TK nào khác ngoài TK 1331,1332 hay không (VD TK 33311).

  • Nguyên nhân 3: Có sửa chứng từ phát sinh thuế GTGT bán ra sau khi đã lập tờ khai GTGT.
Giải pháp: Sửa tờ khai thuế GTGT, mở bảng kê bán ra vào, tích vào Chọn chứng từ. Đồng ý. Để nạp lại thông tin vừa sửa lên tờ khai thuế.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top