Hướng dẫn trích khấu hao và tính hao mòn TSCĐ

Phạm Thị Thu

New Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
- Nếu đơn vị có TSCĐ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì hàng tháng hoặc hàng quý, đơn vi sẽ thực hiện trích khấu hao theo quy định.
- Nếu đơn vị có TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp thì cuối năm thực hiện tính hao mòn TSCĐ

1. Đơn vị theo dõi chi tiết TSCĐ trên phần mềm QLTS.VN và thực hiện kết nối với phần mềm MISA Mimosa.NET 2019

Trường hợp1: Tính khấu hao TCSĐ
- Đơn vị thực hiện trích khấu hao trên phầm mềm QLTS.VN
- Kế toán lấy chứng từ Trích khấu hao từ QLTS.VN về phần mềm MISA Mimosa.NET 2019.
Xem hướng dẫn TẠI ĐÂY

Trường hợp 2: Tính hao mòn TSCĐ
- Đơn vị thực hiện tính hao mòn trên phầm mềm QLTS.VN
- Kế toán lấy chứng từ Tính hao mòn từ QLTS.VN về phần mềm MISA Mimosa.NET 2019.
Xem hướng dẫn TẠI ĐÂY

2. Đơn vị không sử dụng phần mềm QLTS.VN và theo dõi chi tiết TSCĐ trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019

Trường hợp 1: Tính khấu hao TSCĐ
Xem hướng dẫn TẠI ĐÂY

Trường hợp 2: Tính hao mòn TSCĐ
Xem hướng dẫn TẠI ĐÂY

3. Đơn vị không sử dụng phần mềm QLTS.VN và phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 để theo dõi chi tiết TSCĐ mà tự theo dõi ở bên ngoài.

Trường hợp này kế toán tự hạch toán các bút toán trích khấu hao và tính hao mòn trên phần mềm bằng cách Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác.

Kế toán tham khảo cách hạch toán theo link sau:
- Hướng dẫn hạch toán trích khấu hao TẠI ĐÂY
- Hướng dẫn hạch toán tính hao mòn TẠI ĐÂY
 
Top