khấu hao

 1. Phạm Thị Thu

  Hướng dẫn trích khấu hao và tính hao mòn TSCĐ

  - Nếu đơn vị có TSCĐ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì hàng tháng hoặc hàng quý, đơn vi sẽ thực hiện trích khấu hao theo quy định. - Nếu đơn vị có TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp thì cuối năm thực hiện tính hao mòn TSCĐ 1. Đơn vị theo dõi chi tiết TSCĐ trên phần mềm QLTS.VN và...
 2. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Hướng dẫn tính và hạch toán khấu hao trên phần mềm

  Giải pháp: Mục đích: Để đảm bảo việc tính giá thành, kết chuyển lãi lỗ đủ và đúng số liệu, người dùng cần phải thực hiện trích khấu hao để đưa vào chi phí cho tất cả các tài sản cố định đang sử dụng trong kỳ Hướng dẫn thực hiện Trường hợp 1: Đơn vị theo dõi tài sản cố định chi tiết trên phần...
 3. Chu Kim Anh

  Hướng dẫn tính và hạch toán khấu hao trên phần mềm MISA SME.NET 2017

  Giải pháp: Mục đích: Để đảm bảo việc tính giá thành, kết chuyển lãi lỗ đủ và đúng số liệu, người dùng cần phải thực hiện trích khấu hao để đưa vào chi phí cho tất cả các tài sản cố định đang sử dụng trong kỳ Hướng dẫn thực hiện Trường hợp 1: Đơn vị theo dõi tài sản cố định chi tiết trên phần...
 4. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn tính và hạch toán khấu hao trên phần mềm MISA SME.NET 2017

  Mục đích: Để đảm bảo việc tính giá thành, kết chuyển lãi lỗ đủ và đúng số liệu, người dùng cần phải thực hiện trích khấu hao để đưa vào chi phí cho tất cả các tài sản cố định đang sử dụng trong kỳ Hướng dẫn thực hiện Trường hợp 1: Đơn vị theo dõi tài sản cố định chi tiết trên phần mềm MISA Xem...
Top