hao mòn

 1. Phạm Thị Thu

  Hướng dẫn trích khấu hao và tính hao mòn TSCĐ

  - Nếu đơn vị có TSCĐ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì hàng tháng hoặc hàng quý, đơn vi sẽ thực hiện trích khấu hao theo quy định. - Nếu đơn vị có TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp thì cuối năm thực hiện tính hao mòn TSCĐ 1. Đơn vị theo dõi chi tiết TSCĐ trên phần mềm QLTS.VN và...
 2. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn kiểm tra các tài khoản khác trên Bảng cân đối tài khoản

  Giải pháp: Kiểm tra Số dư đầu năm các tài khoản không có chi tiết như: 211, 214, 241,311, 331,333, 441, 466, 914 Nếu Tổng dư Nợ không bằng Tổng dư Có thì người dùng lấy bảng cân đối kế toán năm trước đã in và nộp để đối chiếu số dư chi tiết từng tài khoản cuối năm trước so với số dư đầu...
 3. Trần Mai Nhung

  Số liệu trên Báo cáo tài sản cố định và sổ cái tài khoản 211 không khớp nhau

  Để kiểm tra nguyên nhân, vào Báo cáo\ Báo cáo đối chiếu\ Báo cáo đối chiếu Sổ tài sản và Sổ cái, chọn TK Nguyên giá (TK 211,212...), TK hao mòn TSCĐ (TK 214). Kiểm tra lệch chứng từ nào để có thể tìm nguyên nhân nhanh chóng hơn. Có thể xảy ra các nguyên nhân sau: Biểu hiện 1. Cột Nguyên giá...
Top