Hướng dẫn khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ đồng thời làm tăng số thu

Nguyễn Thị Thương MISA

New Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Vấn đề:
Hướng dẫn khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp
Giải pháp:
1. Mục đích

Giúp người dùng lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp trên phần mềm MISA SME.NET 2012

2. Cách thực hiện:

Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp thì đối với số thuế điều chỉnh tăng, người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định;

Đối với số thuế GTGT được khấu trừ bị điều chỉnh giảm người nộp thuế không phải nộp bổ sung số thuế sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh, không tính phạt nộp chậm tiền thuế GTGT. Số thuế GTGT không được khấu trừ, người nộp thuế điều chỉnh vào chỉ tiêu – Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh.

2.1. Ví dụ:

Công ty G vào tháng 8/2014 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2014 làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ 200 triệu đồng chuyển kỳ sau, đồng thời làm phát sinh số thuế GTGT phải nộp tăng 100 triệu đồng (tờ khai thuế GTGT tháng 1/2014 có số thuế GTGT chưa được khấu trừ chuyển sang kỳ sau 200 triệu, nay điều chỉnh giảm số thuế GTGT không được khấu trừ là 300 triệu ( do kê khai trùng hóa đơn) dẫn tới tờ khai thuế GTGT tháng 1/2014 phát sinh số thuế GTGT phải nộp là 100 triệu) thì đối với số thuế GTGT phải nộp tăng thêm 100 triệu, người nộp thuế phải nộp thuế, tính phạt nộp chậm; đối với số thuế GTGT 200 triệu đồng không được khấu trừ được điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng 8/2014 - tháng lập hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh (kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu - Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước).

Hồ sơ Công ty G nộp cho cơ quan thuế:
- Đối với việc điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp của tháng 1/2014 là 100 triệu đồng: Tại thời điểm phát hiện ra sai lệch, Công ty G thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh để nộp thuế 100 triệu đồng và tính phạt nộp chậm. Hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh nộp cho cơ quan thuế gồm:

  • Bản giải trình bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2014;
  • Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2014 đã điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng;
  • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
- Đối với việc điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT khấu trừ của tháng 1/2014 là 200 triệu đồng: Công ty G thực hiện điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng 8/2014. Hồ sơ kê khai thuế GTGT tháng 8/2014, Công ty G nộp cho cơ quan thuế có kèm theo bản sao: Bản giải trình bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2014 và Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2014 đã điều chỉnh đã nộp trước đây.

2.2 Cách thực hiện:
Bước 1: Đối với việc điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp của tháng 1/2014 là 100 triệu đồng: Tại thời điểm phát hiện ra sai lệch, Công ty G thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh để nộp thuế 100 triệu đồng và tính phạt nộp chậm
- Vào nghiệp vụ\ thuế\ lập tờ khai thuế GTGT tháng 1/ 2014 / lập tờ khai bổ sung/ gõ lại giá trị HHDV (chưa có thuế) và số thuế GTGT mua vào giảm theo giá trị điều chỉnh 300 triệu đồng\ cất
- Từ tờ khai thuế GTGT trong bước 1 bấm vào nút “lập bảng giải trình” để in bảng giải trình bổ sung, điều chỉnh


Bước 2: Đối với việc điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT khấu trừ của tháng 1/2014 là 200 triệu đồng: Công ty G thực hiện điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng 8/2014. Hồ sơ kê khai thuế GTGT tháng 8/2014, Công ty G nộp cho cơ quan thuế có kèm theo bản sao: Bản giải trình bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2014 và Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2014 đã điều chỉnh đã nộp trước đây.
- Điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT khấu trừ của tháng 1/2014 là 300 triệu đồng vào tháng 8
Vào nghiệp vụ\ thuế \ điều chỉnh thuế GTGT \ thêm \ chọn điều chỉnh giảm thuế GTGT mua vào ( ví dụ giảm thuế do kê khai trùng hóa đơn) hạch toán điều chỉnh giảm 300 triệu\ click chọn kê lên tờ khai thuế
- Đồng thời hạch toán giảm chi phí hoặc hàng hóa của hóa đơn mua vào khai trùng

- Nghiệp vụ \ thuế\ lập tờ khai thuế GTGT tháng 8
 
Top