tăng số thuế gtgt phải nộp

  1. Nguyễn Thị Thương MISA

    Hướng dẫn khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ đồng thời làm tăng số thu

    Vấn đề: Hướng dẫn khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp Giải pháp: 1. Mục đích Giúp người dùng lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp trên phần...
Top