Hướng dẫn kê khai, hạch toán thuế TNDN tạm tính và quyết toán

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chu Kim Anh

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Giải pháp:
1. Tạm tính thuế TNDN
 • Theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính thì kể từ ngày 15/11/2014 (Tức từ Quý 4/2014): Doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý nếu phát sinh, cụ thể như sau:
  • Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý
  • Nhưng lưu ý:
   • Nếu tổng số thuế tạm nộp (tức là các quý) thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì DN phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán. Tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4 đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán
   • Đối với số thuế TNDN tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà DN chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với quyết toán
 • Khi nộp thuế TNDN tạm tính hạch toán: Nợ TK 3334/ Có TK 111,112

2. Quyết toán Thuế TNDN
 • Hồ sơ quyết toán thuế TNDN gồm
  • Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN
  • Báo cáo tài chính
  • Các phụ lục kèm theo tờ khai quyết toán thuế (nếu có) như:
   • Phụ lục kêt quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03 - 1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.
   • Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu 03-2/TNDN
   • Các phụ lục về ưu đãi thuế TNDN (nếu có) như mẫu số 03 - 3A/TNDN, mẫu số 03-3B/TNDN, mẫu số 03 - 3C/TNDN...
 • Cách xác định và hạch toán thuế TNDN phải nộp
  • Bước 1: Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Kết chuyển lãi lỗ. Tam kết chuyển để xác định lợi nhuận trước thuế TNDN rồi xóa chứng từ kết chuyển đi.
  • Bước 2: Xác định Thuế TNDN phải nộp cả năm = Lợi nhuận trước thuế TNDN x Thuế suất Thuế TNDN (20% hoặc 22%)
  • Bước 3: Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác. Hạch toán thuế TNDN phải nộp Nợ TK 821/ Có TK 3334.
  • Bước 4: Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Kết chuyển lãi lỗ. Thực hiện kết chuyển lãi lỗ lại.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top