Hướng dẫn đối chiếu phần chi NSX đã qua kho bạc của báo cáo B02b-X với Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT

Hướng dẫn đối chiếu Số chi NSX đã qua kho bạc ở B02b-X Báo cáo tổng hợp chi NSX theo NDKT không khớp với số đã thực chi ở mẫu số 02-SDKP/ĐVDT

Trường hợp1: Đơn vị đã rút tiền từ kho bạc về (PSCo TK 1121 Nghiệv vụ: Thực chi và Tạm ứng) và đã chi thực chi (PSNợTK 8142) và thanh toán tạm ứng hết (Phát sinh đối ứng của cặp tài khoản 8142/8192)

Nguyên nhân: Do mẫu báo cáo dự toán chi theo NDKT thiết lập bị thiếu công thức hoặc công thức bị trùng

Giải pháp: Vào Báo cáo\Báo cáo theo quyết định thông tư\ Báo cáo tài chính\ In B02b-X Báo cáo tổng hợp chi theo nội dung kinh tế

upload_2018-3-23_17-34-42.pngTại tham số báo cáo Click vào nút “Đối chiếu” để kiểm tra Công thức trùng và thiếu để thiết lập lại

upload_2018-3-23_17-33-36.pngXem cách hướng dẫn thiết lập công thức cho "Mẫu dự toán thu hoặc chi theo NDKT" tại đây


Trường hợp 2: Đã rút tiền ở kho bạc về nhưng chưa chi hết


Biểu hiện1: Đơn vị muốn số Thực chi phát sinh trong kỳ (cột số 3) ở mẫu số 02 bằng với số chi ngân sách xã đã qua kho bạc trên B02b-X Báo cáo tổng hợp chi NSX

Nguyên nhân: Do cách lấy số liệu của 2 báo cáo này khác nhau.

Giải pháp:

Thiết lập lại công thức
- Cột số 3 chỉ lấy + PSNợ TK8142
- Cột số 4 chỉ lấy + LKNo TK 8142 (giống báo cáo chi tổng hợp chi NSX theo NDKT)
Xem hướng dẫn thiết lập tại đây
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top