Hướng dẫn cố định số lượng dòng trên một trang trong trường hợp hóa đơn điện tử có nhiều dòng

Giải pháp:
Vấn đề:
Không cố định được số dòng hiển thị trên một trang của Hóa đơn
Mô tả: Chứng từ bán hàng có 16 dòng mặt hàng, muốn khi view hóa đơn trang 1 hiển thị 10 dòng, trang 2 hiển thị 6 dòng
Ví dụ khách hàng có hóa đơn 16 dòng trước khi sửa đang hiển thị trang 1 và 2 như sau:

TRANG1-1.png


Trang 2

TRANG 2-2.png


Hóa đơn sau khi sửa:
Trang 1:
Untitled.png


Trang 2:

trang 2.pngGiải pháp:
Vào Khởi tạo mẫu hóa đơn\ Chọn Hòa đơn cần sửa\ Thực hiện xem và Sửa mẫu
Trên giao diện mẫu cần sửa tick chọn group dbVoucher_DATA\ Tại tab Properties\ 2. Page and Column\ Chọn New page BeforeTrue và thay đổi tham số Break if Less Than giảm xuống ( ví dụ đang từ 100 giảm xuống khoảng từ 20 - 40 tùy thuộc từng mẫu )
Break if Less Than càng thấp thì số dòng hiển thị càng nhiều

upload_2019-7-29_14-19-20.png


Lưu ý: Muốn có khoảng cách trống ở cuối trang 1 sau khi hết số dòng cố định, trên giao diện sửa mẫu tìm đến Emtyband \ Print on\ Chọn Only Last Page

upload_2020-5-26_15-52-8.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top