cố định số dòng

  1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

    Hướng dẫn cố định số lượng dòng trên một trang trong trường hợp hóa đơn điện tử có nhiều dòng

    Giải pháp: Vấn đề: Không cố định được số dòng hiển thị trên một trang của Hóa đơn Mô tả: Chứng từ bán hàng có 16 dòng mặt hàng, muốn khi view hóa đơn trang 1 hiển thị 10 dòng, trang 2 hiển thị 6 dòng Ví dụ khách hàng có hóa đơn 16 dòng trước khi sửa đang hiển thị trang 1 và 2 như sau: Trang...
Top