Giá trị nhập kho hàng hoá trong chứng từ mua hàng không đúng

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Vũ Văn Tiến

Administrator
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Giá trị nhập kho tính luôn cả tiền thuế giá trị gia tăng

Nguyên nhân:
  • Do tài khoản thuế giá trị gia tăng đang để trống (đối với hoá đơn mua hàng trong nước)
  • Do tài khoản đối ứng thuế giá trị gia tăng đang để trống (đối với hoá đơn mua hàng nhập khẩu)
Giải pháp: chọn tài khoản thuế giá trị gia tăng (tài khoản đối ứng thuế giá trị gia tăng) : Bỏ ghi chứng từ mua hàng\ sửa \ vào tab thuế sửa lại
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top