Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Biểu hiện 1: Thông tin của dự án như Tên dự án, tổng số kinh phí được duyệt, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, mã số bị sai so với thông tin thực tế.
 • Nguyên nhân: Khai báo thông tin ban đầu của dự án bị sai
 • Khắc phục: Vào Danh mục\Dự án: chọn đến dự án cần sửa, sửa lại thông tin-> Cất

Biểu hiện 2: Chỉ tiêu dòng Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang, cột kỳ này bị sai số liệu so với thực tế.
 • Nguyên nhân:
  • Nếu kỳ báo cáo là tháng 1, quý 1, năm: Do số dư TK 462, 662 (số Dư Nợ và Dư Có) đang bị sai chi tiết theo dự án (có thể do người dùng nhập sai số dư hoặc do dữ liệu tách từ dữ liệu năm trước mà năm trước số liệu đang bị sai)
  • Nếu kỳ báo cáo là tháng 2, quý 2..: Do số dư hoặc do chứng từ tháng trước, quý trước bị sai
 • Khắc phục:
 • Nếu là số dư: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu: tìm đến TK 462, 662, kiểm tra lại Dư có TK 462 và Dư Nợ TK 662 đã đúng chưa, nếu số chi dự án năm trước chưa được kho bạc thanh toán tạm ứng thì phải bỏ tích ô Kho bạc duyệt và ngược lại, nếu đã được thanh toán thì phải tích.
 • Mẹo: Nếu số dư Nợ TK 662 là số đúng, TK 462 bị sai(thường do đơn vị rút tạm ứng nhưng không thực hiện điều chỉnh số rút theo số chi, khi tách dữ liệu mang sang không đúng)=> thực hiện sao chép số dư từ tk 662 sang 462 hoặc ngược lại (nếu sao chép 462 sang 662 thì phải chú ý nút tích Kho bạc duyệt).
 • Nếu là phát sinh của kỳ trước sai: Vào tìm kiếm, lọc chứng từ theo kỳ in báo cáo:
 • Kiểm tra Có TK 462 theo nguồn, chương khoản,,, của dự án đó đã đúng chưa, có ghi sổ chưa?
 • Kiểm tra Nợ TK 662 theo nguồn, chương, khoản của dự án đó đã đúng chưa, có ghi sổ chưa và đã đúng thủ tục thanh toán kho bạc không?
 • Kiểm tra có phát sinh của Nợ TK 462 hay Có TK 662 không? nếu có thì nghiệp vụ phải chọn đúng như sau:
 • Nợ TK 462/có TK 662: Khôi phục thực chi hoặc khôi phục tạm ứng(đúng theo thực tế), nếu là khôi phục phải Đồng thời có tk 009
 • Nợ TK liên quan khác 462/Có TK 662: nghiệp vụ Giảm chi hoặc xuất toán
 • Nợ TK 462/có Tk liên quan khác 662: nghiệp vụ là Nộp trả hoặc khôi phục, nếu khôi phục phải hạch toán đồng thời có tk 009.
Biểu hiện 3: Cột Lũy kế từ khi khởi đầu lên sai số liệu.
 • Nguyên nhân: Đơn vị nhập sai số dư phần Lũy kế
 • Khắc phục: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\Tìm đến TK 462, 662. Xác định đúng và nhập lại số dư Lũy kế (Lưu ý: Nếu dư Có TK 462 là dư nguồn chi dự án của năm trước thì Dư Lũy kế Có TK 462 là dư nguồn chi dự án từ khi bắt đầu của dự án, từ nhiều năm trước sau khi đã trừ đi số đã quyết toán)
Biểu hiện 4: Kinh phí ở các chỉ tiêu lũy kế lên sai số liệu do không trừ đi số kinh phí được quyết toán kỳ trước
 • Nguyên nhân: Do đơn vị chưa làm nghiệp vụ quyết toán số dư Nợ TK 462/Có TK 662
 • Khắc phục: Bổ sung chứng từ quyết toán số dư Nợ TK 462/Có TK 662 đúng thời điểm được quyết toán
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top