Chức năng

Phần mềm đã thiết lập sẵn một danh sách các bút toán tự động kết chuyển doanh thu, chi phí vào cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh lãi (hay lỗ). Tuy nhiên, NSD có thể thêm mới, sửa đổi danh sách này cho phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển, xuất hiện màn hình Tài khoản kết chuyển gồm 06 cột:

Thứ tự kết chuyển: Hiển thị thứ tự của các cặp tài khoản kết chuyển.

Mã kết chuyển: Hiển thị mã số của cặp tài khoản kết chuyển.

Kết chuyển từ: Hiển thị số hiệu của tài khoản gốc cần kết chuyển.

Kết chuyển đến: Hiển thị số hiệu của tài khoản được kết chuyển tới từ tài khoản gốc.

Bên kết chuyển: Hiển thị bên kết chuyển của cặp tài khoản kết chuyển, có thể là bên Nợ, bên Có hoặc cả hai bên.

Loại kết chuyển: Hiển thị loại kết chuyển là để xác định kết quả kinh doanh hay kết chuyển chi phí sản xuất

Ngừng theo dõi: Cho biết cặp tài khoản kết chuyển đang được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top