kết chuyển lãi lỗ

  1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

    Danh mục tài khoản kết chuyển

    Chức năng Phần mềm đã thiết lập sẵn một danh sách các bút toán tự động kết chuyển doanh thu, chi phí vào cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh lãi (hay lỗ). Tuy nhiên, NSD có thể thêm mới, sửa đổi danh sách này cho phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp...
Top