Cách khai báo ghi tăng TSCĐ trên phần mềm

Kim Huyên

Member
Nhân viên MISA
Cách thực hiện:
Vào phân hệ Tài sản cố định, nhấn Ghi tăng.


 • Tab 1. Thông tin chung: khai báo các thông tin về tài sản như tên, loại, đơn vị sử dụng, nước sản xuất…


 • Tab 2. TT khấu hao: khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ như: Nguyên giá, Thời gian sử dụng…


Lưu ý: Với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật, thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý.

Tab 3. Thiết lập phân bổ:chọn đối tượng sẽ được phân bổ chi phí khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng.

8.JPG


 • Tab 4. Nguồn gốc hình thành: chọn Nguồn gốc hình thành


 • Tab 5. Bộ phận cấu thành/6. Dụng cụ, phụ tùng kèm theo: Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo: Kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Bộ phận cấu thành và Dụng cụ, phụ tùng kèm theo để quản lý.Sau khi khai báo xong, nhấn Ghi tăng.
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trang10290

New Member
Cách thực hiện:
Vào phân hệ Tài sản cố định, nhấn Ghi tăng.


 • Tab 1. Thông tin chung: khai báo các thông tin về tài sản như tên, loại, đơn vị sử dụng, nước sản xuất…


 • Tab 2. TT khấu hao: khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ như: Nguyên giá, Thời gian sử dụng…


Lưu ý: Với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật, thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý.

Tab 3. Thiết lập phân bổ:chọn đối tượng sẽ được phân bổ chi phí khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng.

View attachment 12354

 • Tab 4. Nguồn gốc hình thành: chọn Nguồn gốc hình thành


 • Tab 5. Bộ phận cấu thành/6. Dụng cụ, phụ tùng kèm theo: Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo: Kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Bộ phận cấu thành và Dụng cụ, phụ tùng kèm theo để quản lý.Sau khi khai báo xong, nhấn Ghi tăng.Cách thực hiện:
Vào phân hệ Tài sản cố định, nhấn Ghi tăng.


 • Tab 1. Thông tin chung: khai báo các thông tin về tài sản như tên, loại, đơn vị sử dụng, nước sản xuất…


 • Tab 2. TT khấu hao: khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ như: Nguyên giá, Thời gian sử dụng…


Lưu ý: Với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật, thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý.

Tab 3. Thiết lập phân bổ:chọn đối tượng sẽ được phân bổ chi phí khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng.

View attachment 12354

 • Tab 4. Nguồn gốc hình thành: chọn Nguồn gốc hình thành


 • Tab 5. Bộ phận cấu thành/6. Dụng cụ, phụ tùng kèm theo: Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo: Kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Bộ phận cấu thành và Dụng cụ, phụ tùng kèm theo để quản lý.Sau khi khai báo xong, nhấn Ghi tăng.
Cho mình hỏi: bên mình muốn nâng cấp,đầu tư thêm vào TSCĐ đã ghi tăng thì làm ntn ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top