Các vấn đề thường gặp theo từng phân hệ khi lập BCTC trên phần mềm MISA SME.NET 2017

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Thưa các anh chị.
Nhằm giúp cho người dùng phần mềm kiểm tra và khắc phục các vấn đề thường gặp ở từng phân hệ khi lập Báo cáo tài chính trên phần mềm MISA SME.NET 2017, Ban quản trị diễn đàn có tổng hợp một số tình huống mà người dùng thường gặp phải và đưa ra các hướng xử lý. Mời các anh chị thành viên tham khảo nhé

1. Quỹ

 • In Sổ quỹ tiền mặt số tồn không bằng với dư sổ cái TK 111 - Hướng dẫn xử lý tại đây
2. Ngân hàng
 • In Sổ tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ số tiền quy đổi cuối kỳ bị âm - Hướng dẫn xử lý tại đây
3. Kho
 • Tính giá theo phương pháp bình quân cuối kỳ xem Báo cáo sổ chi tiết vật tư hàng hóa bị âm tại một vài thời điểm? Hướng dẫn xử lý tại đây
 • Báo cáo Tổng hợp tồn kho và Sổ cái TK kho lệch nhau? Hướng dẫn xử lý tại đây tại đây
4. Thuế
 • Tổng doanh thu trên Sổ cái TK 511 không khớp với Doanh số bán đã kê khai trên tờ khai thuế? Hướng dẫn xử lý tại đây
 • Số dư TK 133, 33311 trên Sổ cái không khớp với tờ khai đã nộp - Hướng dẫn xử lý tại đây
5. Tài sản cố định
 • Nguyên giá, hao mòn lũy kế trên báo cáo sổ tài sản cố định lệch với số dư trên Sổ cái TK 211,214 - Hướng dẫn xử lý tại đây
 • Đơn vị không theo dõi chi tiết TSCĐ ở trên phần mềm muốn hạch toán khấu hao TSCĐ - Hướng dẫn xử lý tại đây
6. Công cụ dụng cụ
 • Giá trị còn lại trên Sổ theo dõi CCDC lệch với số dư TK 242 trên sổ cái - Hướng dẫn xử lý tại đây
 • Đơn vị không theo dõi chi tiết CCDC ở trên phần mềm muốn hạch toán phân bổ CCDC - Hướng dẫn xử lý tại đây
7. Tiền lương
 • Đơn vị tính lương ngoài excel muốn hạch toán trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý tại đây
8. Giá thành
 • Bảng cân đối tài khoản vẫn còn số dư của các TK 621, 622, 627 khi đã tính giá thành xong - Hướng dẫn xử lý tại đây
 • Tổng giá trị dở dang cuối kỳ trong kỳ tính giá thành nhỏ hơn số dư cuối kỳ trên sổ Cái TK 154 - Hướng dẫn xử lý tại dây
9. Tổng hợp
 • Cuối năm tính thuế TNDN phải nộp và kết chuyển lãi lỗ - Hướng dẫn tại đây
10. Báo cáo
 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng cân đối kế toán không cân Tài sản và Nguồn vốn - Hướng dẫn xử lý tại đây
 • Chỉ tiêu Phải thu của khách hàng, Phải trả người bán không bằng số dư Nợ TK 131, dư Có TK trên Sổ cái - Hướng dẫn tại đây
 • Chỉ tiêu Hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán không bằng với báo cáo Tổng hợp tồn kho - Hướng dẫn xử lý tại đây
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Cột kỳ trước không có số liệu hoặc số liệu bị sai - Hướng dẫn tại đây
 • Báo cáo cột kỳ này không có số liệu hoặc số liệu bị sai tại các chỉ tiêu chi phí. Chỉ có số liệu tại cột doanh thu - Hướng dẫn tại đây
 • Chỉ tiêu doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ lệch Tổng phát sinh Có TK 511 trên bảng cân đối tài khoản - Hướng dẫn xử lý tại đây
 • Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán lệch với tổng phát sinh Nợ TK 632 trên bảng cân đối tài khoản - Hướng dẫn xử lý tại đây
 • Chỉ tiêu 'Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" trên báo cáo không bằng Dư cuối kỳ của tài khoản 421 - Hướng dẫn xử lý tại đây
 • Chỉ tiêu Chi phí thuế TNDN không lên số liệu - Hướng dẫn xử lý tại đây
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp)
 • Chỉ tiêu tiền và tương đương tiền cuối kỳ không khớp với chỉ tiêu tiền và tương đương tiền trên Bảng cân đối kế toán. - Hướng dẫn xử lý tại đây
 • Chi tiêu "Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác" không bằng với phát sinh có TK 511 - Hướng dẫn xử lý tại đây
 • Trên báo cáo không lấy lên số liệu vay tiền trả nhà cung cấp của bút toán Nợ 331/ Có TK 311 - Hướng dẫn xử lý tại đây
 • Thuyết minh Báo cáo tài chính
 • In báo cáo thuyết minh Báo cáo tài chính một số chỉ tiêu không lên số liệu - Hướng dẫn xử lý tại đây
 • Kết xuất và nộp BCTC
 • Hướng dẫn kết xuất và nộp BCTC cho cơ quan thuế - Hướng dẫn tại đây
 • Không nộp được tờ khai thuế qua MTAX, iTAX - Hướng dẫn tại đây
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top