Các phương thức phân bổ chi phí mua hàng

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Phạm Thị Thu

New Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Vấn đề:
Các phương thức phân bổ chi phí mua hàng trên MISA SME.NET 2012


Giải pháp:
Trường hợp 1: Phân bổ 1 chứng từ mua dịch vụ cho 1 hóa đơn mua hàng
Cách làm:
 • Thêm mới hóa đơn mua dịch vụ, tích vào nút "Là chi phí mua hàng", định khoản: Nợ TK kho (152,156...)/Có TK lq (111,331...)
 • Thêm mới hóa đơn mua hàng, khai báo các thông tin hàng hóa mua: số lượng, đơn giá, thành tiền
 • Tích vào nút "Phân bổ chi phí", chọn tới hóa đơn mua dịch vụ để phân bổ theo số lượng hoặc giá trị
Trường hợp 2: Phân bổ 1 chứng từ mua dịch vụ cho nhiều hóa đơn mua hàng
Cách làm:
 • Thêm mới các hóa đơn mua hàng
 • Thêm mới hóa đơn mua dịch vụ, tích vào nút " Là chi phí mua hàng", định khoản: Nợ TK kho (152,156...)/Có TK lq (111,331...), cất giữ chứng từ.
 • Tại màn hình hóa đơn mua dịch vụ vừa cất giữ, tích vào nút "Phân bổ chi phí" trên thanh công cụ, chọn tới các hóa đơn mua hàng cần phân bổ, phân bổ theo số lượng hoặc giá trị. Khi đó các hóa đơn mua hàng sẽ được cộng thêm chi phí mua hàng.

Trường hợp 3: Phân bổ nhiều chứng từ mua dịch vụ cho 1 hóa đơn mua hàng
Cách làm:
 • Thêm mới các hóa đơn mua dịch vụ, tích vào nút " Là chi phí mua hàng", định khoản: Nợ TK kho (152,156...)/Có TK lq (111,331...), cất giữ chứng từ.
 • Thêm mới hóa đơn mua hàng, khai báo các thông tin mặt hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền
 • Tích vào nút "Phân bổ chi phí", chọn tới các chứng từ chi phí mua dịch vụ cần phân bổ, phân bổ theo số lượng hoặc giá trị. Khi đó tât cả các chứng từ mua dịch vụ đã chọn sẽ được phân bổ cho hóa đơn mua hàng đó.
Trường hợp 4: Phân bổ nhiều chứng từ mua dịch vụ cho nhiều hóa đơn mua hàng
Cách làm:
Hiện tại trên chương trình chưa phân bổ tự động được nhiều chứng từ mua dịch vụ cho nhiều hóa đơn mua hàng. Nên nếu gặp trường hợp này sẽ hướng dẫn khách hàng như sau:
 • Thêm mới các hóa đơn mua dịch vụ, không tích vào nút "Là chi phí mua hàng", định khoản: Nợ TK kho (152,156...)/Có TK lq (111,331...), cất giữ chứng từ.
 • Tự phân bổ chi phí dịch vụ ở bên ngoài, xác định xem phân bổ cho mỗi hóa đơn mua hàng bao nhiêu phí dịch vụ
 • Thêm mới hóa đơn mua hàng, khai báo các thông tin mặt hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, tích vào nút "Phân bổ chi phí", tự nhập tay số tiền chi phí phân bổ cho hóa đơn mua hàng này, tích phân bổ theo số lượng hoặc giá trị, nhấn nút "Đồng ý", chương trình sẽ sinh ra chứng từ Mua dịch vụ để hạch toán khoản chi phí đó, nhấn nút "Hoãn" để xóa không lưu chứng từ Mua dịch vụ vừa sinh. Khi đó, chi phí dịch vụ sẽ được phân bổ cho từng mã hàng trong hóa đơn mua hàng.
 • Thêm mới các hóa đơn mua hàng khác và phân bổ chi phí dịch vụ tương tự như vậy
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top