Bán hàng phát sinh nhận trước tiền có tỷ giá khác với thời điểm ghi nhận doanh thu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Lê Thanh Hiền

Administrator
Mô tả nghiệp vụ:
 • Ngày 12/01/2017 Người mua ứng trước 40% tiền hàng chuyển khoản qua ngân hàng với tỷ giá 21.150 VND/USD
 • Ngày 21/01/2017 Xuất hàng cho người mua và ghi nhận doanh thu với tỷ giá tại ngày giao dịch là 22.000 VND/USD
 • Ngày 25/01/2017 Người mua hàng thanh toán nốt 60% tiền hàng với tỷ giá tại ngày giao dịch là 22.250 VND/USD
Theo quy định tại thông tư số 200/2014/TT-BTC :
- Tại điều 18 khoản 1.e quy định: trường hợp nhận trước của người mua, khi đủ điều kiện ghi nhận doanh thu thì bên nợ tài khoản 131 áp dụng tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh đối với số tiền đã nhận trước.
- Tại điều 69 khoản 1 mục 1.5.a quy định :/1.5. nguyên tắc áp dụng tỷ giá trong kế toán: - các tài khoản phản ánh doanh thu, thu nhập khác. riêng trường hợp bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ hoặc thu nhập có liên quan đến doanh thu nhận trước hoặc giao dịch nhận trước tiền của người mua thì doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền nhận trước được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước của người mua (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu, thu nhập).
Tuy nhiên hiện tại trên phần mềm chưa đáp ứng được nghiệp vụ trên vì vậy ta sẽ hạch toán các bút toán trên phần mềm như sau
Cách 1: Ghi nhận doanh thu theo tỷ giá bình quân giữa lần thanh toán ứng trước và lần phát sinh doanh thu
 • Bước 1: Ngày 12/01/2017 Vào nghiệp vụ\ Ngân hàng\ Thu tiền: Hạch toán nhận ứng trước 40% tiên hàng của người mua với tỷ giá 21.150 VND/USD
 • Bước 2: Ngày 21/01/2017 Vào Nghiệp vụ\ Bán hàng\ Chứng từ bán hàng\ Bán hàng xuất khẩu: Hạch toán xuất hàng cho người mua và ghi nhận doanh thu với tỷ giá = Tỷ giá bình quân của 2 ngày 12/01/2017 và 21/01/2017
  • Tỷ giá BQ= (40% x 21.150 + 60% x 22.000) /100
 • Bước 3: Đồng thời vào Nghiêp vụ\ Bán hàng\ Đối trừ chứng từ để thực hiện đối trừ giữa lần thanh toán ứng trước và giá trị đã xuất hóa đơn để xử lý chênh lệch tỷ giá tự động
 • Bước 4: Ngày 25/01/2017: Vào Nghiệp vụ\ Ngân hàng\ Thu tiền khách hàng: Thu nốt 60% giá trị còn lại của hóa đơn

Cách 2: Ghi nhận doanh thu trên chứng từ bán hàng theo tỷ giá tại lần phát sinh doanh thu
 • Bước 1: Ngày 12/01/2017 Vào nghiệp vụ\ Ngân hàng\ Thu tiền: Hạch toán nhận ứng trước 40% tiên hàng của người mua với tỷ giá 21.150 VND/USD Ngày 21/01/2017
 • Bước 2: Vào Nghiệp vụ\ Bán hàng\ Chứng từ bán hàng\ Bán hàng xuất khẩu: Hạch toán xuất hàng cho người mua và ghi nhận doanh thu với tỷ giá 22.000 VND/USD
 • Bước 3: Đồng thời vào Nghiêp vụ\ Bán hàng\ Đối trừ chứng từ để thực hiện đối trừ giữa lần thanh toán ứng trước và giá trị đã xuất hóa đơn để xử lý chênh lệch tỷ giá tự động Ngày 25/01/2017: Vào Nghiệp vụ\ Ngân hàng\ Thu tiền khách hàng:
 • Bước 4: Vào nghiệp vụ\Ngân hàng\ Thu tiền khách hàng: Thu nốt 60% giá trị còn lại của Hóa đơn
 • Bước 5: Vào nghiệp vụ\ Tổng hợp\ chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán điều chỉnh doanh thu để ghi nhận doanh thu đúng theo quy định: Nợ TK 511.../ có tk 131 giá trị chênh lệch = ( 22.000 - 21.150) x 40%
Note: Trường hợp tỷ giá tại lần ghi nhận doanh thu giảm so với tỷ giá tại lần thanh toán trước thì hạch toán

Nợ tk 131/ có tk 511... giá trị chênh lệch = ( tỷ giá thanh toán trước - tỷ giá ghi nhận doanh thu) x 40%

Chúc các bạn thành công!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top