Hướng dẫn tính và hạch toán khấu hao trên phần mềm

Giải pháp:
Mục đích: Để đảm bảo việc tính giá thành, kết chuyển lãi lỗ đủ và đúng số liệu, người dùng cần phải thực hiện trích khấu hao để đưa vào chi phí cho tất cả các tài sản cố định đang sử dụng trong kỳ
Hướng dẫn thực hiện
Trường hợp 1: Đơn vị theo dõi tài sản cố định chi tiết trên phần mềm MISA
  • Vào menu Nghiệp vụ Tài sản cố định\Tính khấu hao\Thêm\Chọn kỳ tính khấu hao\Đồng ý.
  • Sau khi lập Bảng tính khấu hao tài sản cố định, người dùng cần tích vào nút “Hạch toán” trên thanh công cụ để chương trình sinh ra chứng từ Hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định, chọn Cất. Lúc này, các chi phí khấu hao mới được cập nhật lên sổ sách các tài khoản 214 và các tài khoản chi phí 627, 632, 641, 642...

Trường hợp 2: Đơn vị không theo dõi TSCĐ chi tiết trên phần mềm MISA

  • Cuối tháng, đơn vị hạch toán tổng chi phí khấu hao trên phần mềm MISA bằng cách Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác. Thêm. Hạch toán Nợ TK 6174, 6414, 6424/ Có TK 2141, 2142
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top