Trả lương sai số tiền

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Vào Nghiệp vụ\ Tiền lương\ Trả lương. Số còn phải trả lên sai số tiền/ không lên số tiền hoặc không lên nhân viên cần trả lương, có các nguyên nhân sau:

1. Nguyên nhân 1:

Có chứng từ hạch toán Nợ 334 trước thời điểm trả lương, TK 334 theo dõi chi tiết theo Đối tượng Nhân viên thì Số còn phải trả sẽ trừ số tiền hạch toán Nợ 334.

Giải pháp:

Vào Nghiệp vụ\ Tiền lương\ Trả lương. Dòng nhân viên có Số còn phải trả sai, tích vào Xem lịch sử trả lương. Kiểm tra có chứng từ thể hiện ở cột Số đã trả:
+ Nếu chứng từ hạch toán Nợ 334 đúng, thì Số còn phải trả là đúng
+ Nếu chứng từ hạch toán Nợ 334 sai thì xóa chứng từ đó đi và thực hiện trả lương lại.

2. Nguyên nhân 2:

Có chứng từ trả lương cho các tháng sau rồi do đã tính lương các tháng sau và thực hiện trả lương sau đó sửa lại bảng lương các tháng trước.

Giải pháp:
Vào Báo cáo/Sổ chi tiết tài khoản, chọn tài khoản 334, khoảng thời gian từ tháng này để hết năm và lọc các chứng từ trả lương đi để xóa chứng từ trả lương đi/ Thực hiện trả lương lại các tháng cần trả.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top