Tôi không biết khai báo số dư tài sản cố định đầu kì thì làm thế nào?

NQAnh

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề
Khai báo số dư đầu kỳ cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài sản: 211, 214, 466...​

Cách xử lý
Nguyên tắc khai báo số dư đầu kì các tài khoản: Số dư Nợ TK 211 - Số dư Có TK 214 = Số dư Có TK 466

Trường hợp 1: Khai báo và theo dõi Tài sản cố định trên phần mềm QLTS.VN
  • Vào Báo cáo/ Báo cáo quản trị/ Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị giá trị còn lại)
upload_2020-9-18_11-33-5.png

I - Tài sản cố định hữu hình:​
  • Nhập vào bên Nợ TK 2111 = [Số liệu trên cột Nguyên giá]
  • Nhập vào bên Có TK 2141 = [Số liệu trên cột Nguyên giá] - [Số liệu trên cột GTCL]
II - Tài sản cố định vô hình:​
  • Nhập vào bên Nợ TK 2112 = [Số liệu trên cột Nguyên giá]
  • Nhập vào bên Có TK 2142 = [Số liệu trên cột Nguyên giá] - [Số liệu trên cột GTCL]
  • Nhập vào bên Có TK 466 = [Số liệu trên cột GTCL - tài sản hữu hình] + [Số liệu trên cột GTCL - tài sản vô hình]
Trường hợp 2: Khai báo và theo dõi Tài sản cố định trên phần mềm MISA Bamboo.Net, không dùng phần mềm QLTS.VN

Bước 1: Nhập số dư cho tài khoản 211, 214, 466
  • Mở lại dữ liệu kế toán năm trước: In Bảng cân đối tài khoản (Xem số liệu ở cột Số dư cuối năm)
  • Vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu: nhập số dư tương ứng của các tài khoản 211, 214, 466
Bước 2: Khai báo danh mục tài sản cố định chi tiết theo hướng dẫn tại đây hoặc chỉnh sửa lại thông tin tài sản cố định để khớp với số liệu năm trước.
 
Sửa lần cuối:
Top