tscđ đầu kì

  1. NQAnh

    Tôi không biết khai báo số dư tài sản cố định đầu kì thì làm thế nào?

    Vấn đề Khai báo số dư đầu kỳ cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài sản: 211, 214, 466... Cách xử lý Nguyên tắc khai báo số dư đầu kì các tài khoản: Số dư Nợ TK 211 - Số dư Có TK 214 = Số dư Có TK 466 Trường hợp 1: Khai báo và theo dõi Tài sản cố định trên phần mềm QLTS.VN Vào Báo cáo/...
  2. Trương Hạnh

    Khai báo, sửa, xóa số dư tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước đầu kỳ

    Tài liệu này gồm có: Mục 1: Hướng dẫn khai báo TSCĐ, CPTT đầu kỳ Mục 2: Hướng dẫn xóa, sửa TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước đầu kỳ ---------------------------------------------------------------- Hướng dẫn 1. Khai báo TSCĐ, CCDC, Chi phí trả trước đầu kỳ 1.1 Để khai báo TSCĐ, CCDC hoặc chi...
Top