Theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo công trình/đơn hàng/hợp đồng

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
1. Điều kiện áp dụng tính giá thành theo công trình/ đơn hàng/ hợp đồng - Xem hướng dẫn Tại đây
Lưu ý: Tính giá thành theo công trình, đơn hàng, hợp đồng về căn bản cách tính giống nhau, để trải qua các bước: khai báo, tập hợp chi phí, ghi nhận giá vốn, doanh thu,.... Các trường hợp theo dõi lãi lỗ theo tour, chuyến xe, phòng khách sạn,... anh/chị có thể lựa chọn một trong ba phương pháp này sao cho phù hợp với mục đích của đơn vị.

2. Các bước thao tác trên phần mềm
2.1. Hướng dẫn tính giá thành theo công trình, hạng mục công trình (Lưu ý: Khi tính giá thành chọn hạng mục công trình thì giá thành công trình sẽ tự được tập hợp từ giá thành của các hạng mục công trình)
Anh/Chị tích chuột vào tên bước (màu xanh) để xem hướng dẫn bước đó nhé:
2.2. Hướng dẫn tính giá thành theo đơn hàng, hợp đồng - Xem hướng dẫn Tại đây (Lưu ý: các bước thực hiện cũng tương tự tính giá thành công trình ở mục 2.1)​
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hướng dẫn tính giá thành theo công trình, hạng mục công trình
Lưu ý: Khi tính giá thành chọn hạng mục công trình thì giá thành công trình sẽ tự được tập hợp từ giá thành của các hạng mục công trình

B1: Khai báo công trình
Để thêm công trình, anh/chị vào Danh mục/ Công trình/ Công trình/ Thêm/ điền mã và tên công trình/ Cất.
Nếu muốn khai báo Loại công trình, anh/chị vào Tệp/ Công trình/ Loại công trình/ Thêm.
HD chi tiết tại đây

B2: Tập hợp chi phí
Nếu hạch toán theo TT200: hạch toán Nợ 621, 622, 627/ Có TK liên quan
Nếu hạch toán theo TT133: hạch toán Nợ 154/ Có TK liên quan


HD chi tiết tại đây

Lưu ý: Nếu có hạch toán giảm giá thành, anh/chị thực hiện theo hướng dẫn tại đây

Bước 3: Ghi nhận giá vốn

- Nếu có tính giá thành trên phần mềm: Bút toán ghi nhận giá vốn sẽ được thực hiện khi nghiệm thu công trình. (Nợ 632/ Có 154)
Anh/Chị vào phân hệ giá thành/ Công trình/ Thêm kỳ tính giá thành.
HD cách tính giá thành công trình tại đây

- Nếu anh/chị không tính giá thành cho từng công trình trên phần mềm, anh/chị hạch toán Nợ 632/ Có 154 trên chứng từ NVK nhé.
HD chi tiết tại đây

Bước 4: Ghi nhận doanh thu
Anh/Chị vào phân hệ Bán hàng/ Thêm chứng từ bán hàng, bỏ tích nút Kiêm phiếu xuất kho/ thêm mã hàng để tính chất là Dịch vụ/ bên tab Thống kê chọn tới công trình tương ứng.
HD chi tiết anh/chị xem tại đây

B5: Phân bổ CP bán hàng, CP QLDN (nếu có nhu cầu)

Anh/Chị vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Phân bổ CP bán hàng, CP QLDN
HD chi tiết anh/chị xem tại đây
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
B2: Tập hợp chi phí (HD chi tiết tại đây)
Hạch toán:
Nếu hạch toán theo TT200: hạch toán Nợ 621, 622, 627/ Có TK liên quan
Nếu hạch toán theo TT133: hạch toán Nợ 154/ Có TK liên quan

Nhập chứng từ trong phân hệ nào:
- Xuất kho vật tư: Vào Kho/ Xuất kho/ Thêm
- Mua hàng xuất thẳng cho công trình: Vào Mua hàng/ Thêm Chứng từ mua hàng hóa dịch vụ/ Chọn "Mua hàng không qua kho"
- Chi phí khác: Hạch toán trên Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Chứng từ nghiệp vụ khác .. (tùy chi bằng tiền mặt hay tiền gửi hay từ nguồn khác)

Trên các chứng từ chọn Công trình tương ứng nếu xác định được cụ thể chi phí cho Công trình nào
Nếu là chi phí chung (điện, nước, ...) => để trống cột Công trình.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Xuất vật tư, NVL cho công trình

Anh/Chị vào Kho/ Thêm Phiếu xuất kho, chọn Loại 2. Sản xuất
Chọn các mặt hàng xuất cho công trình, chọn công trình tương ứng/ Cất nhé.
Trước khi tính giá thành, anh/chị vào Kho/ Tính giá xuất kho để chứng từ lên đơn giá xuất đã nhé.

upload_2019-11-7_14-52-13.png
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Mua hàng không qua kho xuất thẳng cho công trình

Anh/Chị vào Mua hàng/ Thêm Chứng từ mua hàng/ Chọn Mua hàng không qua kho, chọn Công trình tương ứng nhé.
Hạch toán Nợ 154/ Có TK liên quan (nếu theo TT133)
Nợ 621, 627/ Có TK liên quan (nếu theo TT200)

upload_2019-11-7_15-1-9.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Trường hợp nghiệm thu công trình không thấy lên công trình

upload_2019-11-7_16-29-26.png


* Trước hết anh/chị mở lại kỳ tính giá thành xem đã chọn công trình đó chưa, nếu chưa chọn anh/chị chọn bổ sung nhé.


upload_2019-11-7_16-28-4.png

Nếu là Công trình có phát sinh chi phí trong kỳ tính giá thành, khi bấm Lấy dữ liệu chương trình sẽ tự lên.
Nếu công trình không có phát sinh chi phí trong kỳ mà muốn tính giá thành, anh/chị bấm Chọn, tích chọn những công trình cần tính giá thành nhé.

- Nếu trong kỳ tính giá thành đã có công trình cần tính giá thành nhưng khi nghiệm thu vẫn không lên.
+ Trường hợp 1: Đã có chứng từ nghiệm thu trước đó rồi
Anh/Chị vào danh sách nghiệm thu công trình xem đã có chứng từ nghiệm thu công trình của kỳ tính giá thành này chưa
upload_2019-11-7_16-37-46.png


upload_2019-11-7_16-38-55.png


+ Trường hợp 2: Chưa tập hợp được chi phí cho công trình này

Cách kiểm tra: Vào Báo cáo/ Giá thành/ Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh/ Thống kê theo Công trình
Nếu theo Thông tư 200 chọn TK 621, 622, 627
Nếu theo Thông tư 133 chọn TK 154

upload_2019-11-7_16-47-37.png


Kiểm tra các chi phí đã tập hợp cho công trình đã đủ & đúng chưa nhé.

upload_2019-11-7_16-47-8.png


Trường hợp 3: Công trình là công trình dở dang từ năm trước chuyển sang nhưng chưa nhập số dư đầu kỳ
Số chưa nghiệm thu của công trình đầu kỳ (chi phí dở dang đầu kỳ) thể hiện số dư tổng trên tài khoản 154 đầu kỳ (Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu/ TK154)
Và số dư chi tiết trong phần Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu/ Chi phí dở dang/ Tích chọn Công trình.

upload_2019-11-8_10-36-24.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top