Phụ biểu F01-01/BCQT lên sai số liệu cột 5, 6 khi có phát sinh hạch toán TK 154, 642

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Cột nguồn phí được khấu trừ để lại (Cột 5) hoặc cột nguồn hoạt động khác được để lại (Cột 6) không lên đủ số liệu so với số liệu thực tế.

Nguyên nhân:
Do đơn vị có các chứng từ hạch toán Nợ TK 154, 642 nhưng không nhập mục, tiểu mục.

Giải pháp:
- Anh\chị vào Menu Tiện ích\Chọn Tìm kiếm\ Chọn điều kiện tìm kiếm \Nhấn cập nhật để hệ thống lưu điều kiện tìm kiếm\ Nhấn Tìm.
- Phần mềm hiện thị lên các chứng phát sinh trong điều kiện tìm kiếm. Anh\chị lọc TK 642 hoặc 154, cột nguồn chọn nguồn đang xem, lọc cột tiểu mục trống phần mềm sẽ liệt kê ra các chứng từ chưa chọn tiểu mục. Anh\chị mở chứng từ đó lên nhấn bỏ ghi\ sửa và chọn lai tiểu mục tương ứng sau đó nhấn Cất.

upload_2019-1-11_18-19-57.png


Sau khi sửa xong Anh\Chị mở lại báo cáo để kiểm tra số liệu.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top