Những vấn đề thường gặp trên AMIS Kế toán - Tuần 8 (Năm 2022)

Thưa Quý Khách
Tuần qua MISA ghi nhận nhiều vấn đề Anh/Chị thường gặp phải và liên hệ tổng đài hỗ trợ. MISA xin phép tổng hợp giúp có thể chủ động thực hiện trên phần mềm MISA.


CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TUẦN 8

Vấn đềLink hướng dẫn
Chương trình hỗ trợ quyết toánhttps://helpact.misa.vn/quyet-toan.html
Hướng dẫn xuất hóa đơn giảm 2% thuế GTGT theo NQ 43https://helpact.misa.vn/kb/huong-da...eo-nghi-quyet-43-2022-qh15-tren-amis-ke-toan/
Công việc kế toán hàng tháng/quý/nămhttps://helpact.misa.vn/kb/huongdan_nghiepvu/
Khi ghi sổ chương trình cảnh báo chứng từ hạch toán thiếu thông tin (Khách hàng, Tài khoản ngân hàng, Hợp đồng…) thì phải làm thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/khi_ghi_so_chuong_trinh_canh_bao_chung_tu_hach_toan_thieu_thong_tin/
Tóm tắt chính sách giảm thuế GTGT theo NQ 43 và hướng dẫn trên MISA
Làm sao để xem được câu thông báo từ chối cấp mã của thuế?https://helpv3.meinvoice.vn/kb/lam-sao-de-xem-duoc-cau-thong-bao-loi-cua-thue/
Số dư đầu kỳ thể hiện chưa đúng sửa thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/toi-muon-sua-so-du-tai-khoan-dau-ky-thi-lam-the-nao/
Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sáchhttps://helpact.misa.vn/kb/html_29040001/
Tôi muốn thiết lập bảo mật 2 lớp khi đăng nhập thì làm thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/toi-muon-thiet-lap-bao-mat-2-lop-khi-dang-nhap-thi-lam-the-nao/
Khi đăng nhập tài khoản kế toán viên báo “Bạn không có quyền truy cập dữ liệu kế toán” thì làm thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/khi-dang...yen-truy-cap-du-lieu-ke-toan-thi-lam-the-nao/
Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừhttps://helpact.misa.vn/kb/thue_gtgt_theo_pp_khautru/
Khấu trừ thuế GTGThttps://helpact.misa.vn/kb/html_21030000/
Làm thế nào khi khấu trừ thuế sai?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-khi-khau-tru-thue-bi-sai/
Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-khi-thue-gtgt-dau-vao-lech-voi-so-cai-tk-133/
Làm thế nào khi ghi sổ phiếu xuất kho phần mềm báo xuất quá số lượng tồn?https://helpact.misa.vn/kb/lam_the_...mem_canh_bao_xuat_qua_so_luong_ton_trong_kho/
Làm thế nào khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-...-bi-lech-voi-so-du-tai-khoan-kho-tren-so-cai/
Làm thế nào khi ghi sổ phiếu xuất kho phần mềm báo xuất quá số lượng tồn?https://helpact.misa.vn/kb/lam_the_...mem_canh_bao_xuat_qua_so_luong_ton_trong_kho/
Làm thế nào khi số dư trên sổ chi tiết vật tư hàng hóa bị âm?https://helpact.misa.vn/kb/lam_the_nao_khi_so_du_tren_so_chi_tiet_vat_tu_hang_hoa_bi_am/
Hướng dẫn các phương pháp tính giá thành trên AMIS Kế toánhttps://helpact.misa.vn/kb/gia-thanh/
Tài khoản 621, 622, 627 còn số dư sau khi tính giá thànhhttps://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-khi-tai-khoan-621-622-627-con-so-du-sau-khi-tinh-gia-thanh/
Làm thế nào để 154 hết số dư khi không còn chi phí dở dang cuối kỳ?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-de-tk154-het-so-du-khi-khong-con-do-dang-cuoi-ky/
Các vấn đề thường gặp về giá thànhhttps://helpact.misa.vn/kb/hdqt_gia_thanh/
Hướng dẫn nghiệp vụ HDDT theo NĐ 123https://helpact.misa.vn/kb/huong-dan-nghiep-vu-hoa-don-dien-tu-theo-nghi-dinh-123-2020-nd-cp/
Xuất HDDT theo NĐ 123 trên phần mềm MISAhttps://forum.misa.vn/threads/huong...hi-dinh-123-tren-phan-mem-ke-toan-misa.59766/
Hướng dẫn xuất hóa đơn giảm 2% thuế GTGT theo NQ 43https://helpact.misa.vn/kb/huong-da...eo-nghi-quyet-43-2022-qh15-tren-amis-ke-toan/
(Web) Chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấyhttps://help.meinvoice.vn/kb/chuyen-hoa-don-dien-tu-thanh-chung-tu-giay/
Làm thế nào khi gửi hoá đơn cho khách hàng báo gửi lỗi?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-nao-khi-gui-hoa-don-cho-khach-hang-bao-gui-loi/
Các vấn đề thường gặp về HDDThttps://helpv3.meinvoice.vn/kb/3-cau-hoi-thuong-gap/
Làm sao để xem được câu thông báo lỗi của thuế?https://helpv3.meinvoice.vn/kb/lam-...UtCyl-Ba-YVtNxkeiQt-eJjUpdPunFOXhkLPo-i2AqIW4
Chuyển đổi HDDT lên NĐ 123 (MISA meIvoice bản web)https://helpv3.meinvoice.vn/kb/huon...heo-nghi-dinh-123-thong-tu-78-sau-ngay-21-11/
Khi xem bảng cân đối tài khoản, tôi thấy số dư đầu kỳ lên không đúng thì làm thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/lam-the-...do-tach-du-lieu-khi-chua-chot-so-du-ky-truoc/
Lập và kiểm tra báo cáo tài chínhhttps://helpact.misa.vn/kb/lap-va-kiem-tra-bao-cao-tai-chinh/
Nộp báo cáo tài chínhhttps://helpact.misa.vn/kb/nop-bao-cao-tai-chinh/
Khi kết thúc năm tài chính và bắt đầu năm tài chính mới cần làm gì?https://helpact.misa.vn/kb/khi-ket-thuc-nam-tai-chinh-va-bat-dau-nam-tai-chinh-moi-can-lam-gi/
Xử lý các vấn đề thường gặp khi lập chứng từhttps://helpact.misa.vn/kb/theo-tung-nghiep-vu/
Tôi muốn theo dõi sổ quản trị trên AMIS kế toán thì làm thế nào?https://helpact.misa.vn/kb/toi-muon-theo-doi-them-so-quan-tri-tren-amis-ke-toan-thi-lam-the-nao/


LIÊN HỆ MISA HỖ TRỢ Ở ĐÂU:

Ngoài ra, Quý khách có thể tham khảo các kênh hỗ trợ khác như:


1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng tại: https://helpact.misa.vn/

2. Kênh hỗ trợ miễn phí qua Cộng đồng MISA trên facebook: https://www.facebook.com/groups/hotroamis

3. Kênh video trên youtube: https://www.youtube.com/hocphanmemamis

4. Đào tạo/giải đáp trực tuyến qua Zoom: https://mily.vn/daotaoamis1

5. Diễn đàn MISA: https://forum.misa.vn/

6. Tổng đài tư vấn: https://www.misa.vn/tong-dai

(*) Mong Quý khách thông cảm, thời điểm quyết toán nhu cầu liên hệ tổng đài rất cao, nên có thể kho kết nối được Tổng đài tư vấn, Anh/Chị ưu tiên search tài liệu trên trang https://helpact.misa.vn/ (bằng cách gõ từ khóa nhu cầu cần tìm) hoặc trên google search từ khóa nhu cầu kèm từ "AMIS Kế toán" để có tài liệu hướng dẫn chi tiết, hoặc sử dụng kênh hỗ trợ miễn phí phía trên.

1645416014072.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top