Làm thế nào để đối chiếu số dư TK 211, 214, 466 với Sổ TSCĐ (Kết nối PM QLTS.VN)

Nguyễn Hà Phương

Member
Nhân viên MISA
Để đối chiếu số dư TK 211, 214, 466 trên Bảng cân đối tài khoản với sổ TSCĐ trên phần mềm QLTS.VN, bạn thao tác theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN.

2. Chọn menu Báo cáo\Báo cáo quản trị, chọn Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị giá trị còn lại).

upload_2020-10-19_10-31-14.png


❖ Đối chiếu số dư đầu kỳ của TK 211, 214, 466 với số liệu trên phần khai báo TSCĐ trên PM QLTS.VN

  • Số dư đầu năm TK 211 = Giá trị Nguyên giá tại cột Đầu kỳ tương ứng từng loại tài sản.
  • Số dư đầu năm TK 214 = Giá trị hao mòn lũy kế đầu kỳ = Nguyên giá đầu kỳ – Giá trị còn lại đầu kỳ
  • Số dư đầu năm TK 466 = Giá trị Còn lại tại cột Đầu kỳ.
❖ Đối chiếu phát sinh tăng, phát sinh giảm trong kỳ
  • Phát sinh Nợ TK 211 : Giá trị Nguyên giá Cột tăng trong kỳ
  • Phát sinh Có TK 211: Giá trị Nguyên giá Cột giảm trong kỳ.
  • Phát sinh Có TK 214: Giá trị Cột Hao mòn trong kỳ.
upload_2020-10-19_10-32-11.png


3. Sau khi đối chiếu, có chênh lệch thì xác định số của báo cáo trên phần mềm nào đúng để sửa số sai trên báo cáo còn lại.

upload_2020-10-20_16-27-14.png
 
Sửa lần cuối:
Top