Khi cất chứng từ chi tiền gửi báo lỗi "Chấp nhận xuất quỹ tiền âm không" thì làm như thế nào?

Trương Ngọc Anh

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện:

s1.pngGiải pháp:
1.
Vào Báo cáo\Tiền mặt,Tiền gửi\S03X – Sổ tiền gửi Kho bạc
 • Chọn tham số thời gian trên báo cáo đến ngày lập chứng từ Chi tiền gửi
 • Chọn Tài khoản NH,KB <<Chọn tất>> hoặc <<Tổng hợp>>
 • Tài khoản là tài khoản đang hạch toán trên chứng từ Chi tiền gửi

  2.2.png


  2. Kiểm tra đối chiếu số tiền thu, chi tiền thực tế với số tiền trên Sổ tiền gửi Kho bạc
  • Nếu số tiền ở cột thu (gửi vào) còn thiếu với thực tế thì nhập bổ sung chứng từ thu tiền
  • Nếu số tiền ở cột chi (rút ra) thừa so với thực tế thì kiểm tra lại và xóa bỏ chứng từ hạch toán thừa trên phần mềm
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top