Hướng dẫn trích lập nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
SƠ ĐỒ NGHIỆP VỤ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

Sơ đồ cải cách tiền lương.jpg
Ví dụ:

1. Thu tiền: Đơn vị thu tiền học phí 100 triệu:
- 60 triệu dùng để chi cho các hoạt động tại đơn vị
- 40 triệu để trích cải cách tiền lương
Vào Nghiệp vụ/ Tiền mặt/ Phiếu thu

11.jpg


2. Chi tiền: Khi Chi tiền cho các hoạt động tại đơn vị: 50 triệu
(dư 10 triệu chưa chi hết để kỳ sau hoặc trích lập vào các quỹ)
Vào Nghiệp vụ/ Tiền mặt/ Phiếu chi hoặc Tiền gửi/ Chi tiền gửi (Tùy thuộc chi từ tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng)

22.jpg


3. Trích lập 40% cải cách tiền lương: 40% x 100 triệu = 40 triệu
Hạch toán: Nợ 4212/Có TK468: 40 triệu
Vào Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác

33.jpg


4. Chi lương từ nguồn cải cách tiền lương: 25 triệu
Nợ TK611/có TK334: 25 triệu (Vào Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác)
Nợ TK334/có TK112, 111: 25 triệu (Vào Tiền mặt/ Phiếu chi hoặc Tiền gửi/ Chi tiền gửi)
Nguồn: Nguồn cải cách tiền lương

42.jpg


41.jpg


5. Cuối năm

--- Xác định doanh thu, chi phí nguồn thu dịch vụ:
Nợ TK 531/ Có TK 911: 100 tr
Nợ TK 911/ Có TK 642: 50 tr
Nợ TK 911/ Có TK 4212: 50 tr
=> Trên Bảng cân đối tài khoản, Dư Có TK 4212: 10 tr (Do bù trừ với bút toán Nợ 4212/ Có 468: 40tr)

--- Kết chuyển phần đã chi từ CCTL:
Nợ TK 911/ Có TK 611: 25 tr
Nợ TK 4211/ Có TK 911: 25 tr
Nợ TK 468/ Có TK 4211: 25 tr
=> Trên Bảng cân đối tài khoản, Dư Có TK 468: 15 tr (Do trích lập 40 tr và đã chi hết 25 tr)

=> Trên phần mềm
--- Vào Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác
Hạch toán Nợ TK 468/ Có TK 4211: 25 tr

5.JPG


--- Vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Xác định kết quả hoạt động
Phần mềm tự động kết chuyển các bút toán còn lại
 
Sửa lần cuối:

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Nhập số dư đầu kỳ Nguồn cải cách tiền lương từ năm trước chuyển sang

Anh/Chị vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu/ Nhập số dư vào bên Có TK 468
nhap so du.jpg
 
Top