Hướng dẫn tính thuế Thu nhập doanh nghiệp và kết chuyển lãi lỗ

admin

Administrator
Vấn đề:
Hướng dẫn tính thuế Thu nhập doanh nghiệp và kết chuyển lãi lỗ
Giải pháp:
1. Mục đích:
 • Kết chuyển lãi lỗ là công việc cần làm vào cuối kỳ (tháng, quý, năm), kết chuyển toàn bộ doanh thu, thu nhập khác, chi phí và chi phí khác sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh, nếu lãi thì kết chuyển sang bên Có tài khoản 421, nếu lỗ thì kết chuyển sang bên Nợ tài khoản 421. Đây cũng là một trong những căn cứ để lấy số liệu lên các báo cáo tài chính trong kỳ. Tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà thực hiện bút toán kết chuyển lãi lỗ theo tháng, quý hay năm.
 • Ngoài các loại chi phí nói trên thì chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cũng là một trong các yếu tố cấu thành để xác định kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ. Vì vậy cần xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trước, sau đó sẽ kết chuyển lãi lỗ trong kỳ
2. Xác định chi phí thuế TNDN (nếu có)

 • Cuối mỗi kỳ (tháng, quý, năm), sau khi đã kiểm tra đúng doanh thu – chi phí phát phát sinh trong kỳ, người dùng cần thực hiện thao tác kết chuyển lãi lỗ lần 1 nhằm xác định lãi (hoặc lỗ) trong kỳ làm cơ sở cho việc tính thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành (nếu có). Các bước thực hiện như sau
  • Bước 1: Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Kết chuyển lãi lỗ\Thêm: chọn kỳ kết chuyển
  • Sau khi kết chuyển lãi lỗ xong, người dùng xác định số lãi (nếu có) mà doanh nghiệp thu được. Từ đó, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bằng cách: lấy số lãi nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Lưu ý: trong trường hợp năm trước doanh nghiệp có lỗ hoặc được miễn (giảm) thuế thu nhập doanh nghiệp thì người sử dụng xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp (đã có tính đến số lỗ của năm trước được bù và tính đến phần thuế được miễn-giảm nếu có)
  • Bước 2: Để hạch toán khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ TK 821/Có TK 3334
  • Bước 3: Xóa chứng từ kết chuyển lãi, lỗ đã làm ở Bước 1
   • Người dùng vào danh sách kết chuyển lãi lỗ, tìm tới chứng từ kết chuyển lãi lỗ đã làm ở bước 1\nhấn nút Bỏ ghi\Xóa
3. Kết chuyển lãi, lỗ

Sau khi đã xóa bút toán kết chuyển lãi lỗ ở lần 1 phần trên đi, người sử dụng thực hiện kết chuyển lãi lỗ lần 2 để xác định lãi sau thuế, lần kết chuyển này sẽ có thêm khoản chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp đã hạch toán ở Bước 2. Vào menuNghiệp vụ\ Tổng hợp\ Kết chuyển lãi lỗ\ Thêm\Cất
 
Top