Hướng dẫn in Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC)

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Các bước thực hiện:

• Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo:

o Cột Dự toán sẽ căn cứ vào số liệu Dự toán thu đầu năm theo NDKT + Bổ sung dự toán thu theo NDKT + Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT tương ứng với Mẫu dự toán được chọn tại tham số báo cáo.

o Cột Quyết toán sẽ căn cứ vào số liệu phát sinh trong kỳ Có TK 7142 - Nợ TK 7142 và chứng từ Điều chỉnh kinh phí thu tương ứng với Mục lục ngân sách thuộc các chỉ tiêu nhập trên Mẫu dự toán được chọn tại tham số báo cáo.

• Để in báo cáo, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã, chọn Biểu số 08 - Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC).

Đơn vị chọn tham số báo cáo:
upload_2018-11-3_10-59-12.png

Đơn vị nhấn Đồng ý để in
upload_2018-11-3_10-59-41.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top