Hướng dẫn hạch toán trên phần mềm MISA nghiệp vụ: Tiết kiệm chi 10%

TRINH NGUYỄN

Member
Thành viên BQT
Người sử dụng (NSD cần điều chỉnh dự toán chi thường xuyên, không thường xuyên sang nguồn tiết kiệm chi 10%

Bước 01: Khai báo danh mục nguồn: Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí, khai báo theo nguyên tắc:

  • Căn cứ nguồn tiết kiệm 10% sử dụng thuộc nguồn Trung ương, Tỉnh, Huyện =>Nhấn chuột vào nguồn cha=> thêm mới
  • Mã nguồn phải được bắt đầu với ký tự nguồn cha (Ví dụ Trung ương là 1, Tỉnh là 2, Huyện là 3...)

  • Tính chất nguồn chọn là 28 (Thực hiện tiết kiệm 10% chi theo Nghị quyết 11)=> Cất
Bước 02: Hạch toán điều chỉnh dự toán: Vào Kho bạc\Điều chỉnh dự toán, hệ thống tự động định khoản Nợ TK 008, 009 căn cứ dự toán đã nhập: Gõ số tiền âm (- tiền) tại cột Số điều chỉnh đối với nguồn kinh phí giảm (tự chủ, không tự chủ..), thêm 1 dòng mới, chọn tiết kiệm 10% vừa thêm ở bước 1, gõ số tiền dương tại cột Số điều chỉnh=> Cất.
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top