Điều chỉnh chi phí không hợp lý năm trước

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Vũ Văn Tiến

Administrator
Nhân viên MISA
Giải pháp:
Nghiệp vụ:
Năm trước có một khoản chi phí không hợp lý nhưng vẫn kết chuyển chi phí để tăng lỗ, năm sau kiểm toán thì khoản chi phí bị loại ra khỏi chi phí hợp lý của năm trước.
Hướng dẫn:
Trường hợp 1: Nếu kế toán hạch toán khoản chi phí này vào chi phí của đơn vị nhưng khi làm quyết toán thuế TNDN thì loại khoản chi phí này ra khỏi chi phí hợp lý thì đơn vị không phải thực hiện điều chỉnh trong năm sau
Trường hợp 2: Nếu kế toán hạch toán khoản chi phí này vào chi phí của đơn vị, khi làm quyết toán thuế TNDN không loại trừ khoản này ra khỏi chi phí hợp lý
 • Nếu sau khi loại khoản chi phí hợp lý ra khỏi chi phí hợp lý của đơn vị, lợi nhuận tính thuế TNDN vẫn bị lỗ thì đơn vị không phải thực hiện hạch toán điều chỉnh nhưng phải làm lại báo cáo Quyết toán thuế TNDN kê khai khoản chi phí đó vào phí không hợp lý để làm giảm số lỗ tính thuế TNDN.
 • Nếu sau khi loại khoản chi phí này ra khỏi chi phí hợp lý, lợi nhuận tính thuế TNDN là lãi thì đơn vị thực hiện điều chỉnh lợi nhuận năm trước số thuế TNDN phải nộp, hạch toán phạt nộp chậm thuế (nếu có). Đồng thời phải nộp lại báo cáo Quyết toán thuế TNDN sau khi điều chỉnh.
  • Số thuế TNDN năm trước phải nộp là chi phí của năm trước nên trong năm nay hạch toán giảm lợi nhuận năm trước chuyển sang: Nợ TK 4211/ Có TK 3334:
  • Phạt nộp chậm thuế (nếu có): Nợ TK 811/ Có TK liên quan (111,112)
Trường hợp 3: Chứng từ chi phí không hợp lý có thuế GTGT đã được kê khai lên báo cáo thuế GTGT năm trước.
 • Điều chỉnh Thuế TNDN thực hiện điều chỉnh như trường hợp 2
 • Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào năm trước
  • Bước 1: Vào Nghiệp vụ\ Thuế\ Lập tờ khai thuế GTGT. Thực hiện lập tờ khai bổ sung thuế GTGT của tháng có hóa đơn chi phí không hợp lý.
  • Bước 2: Lập tờ khai thuế GTGT của tháng phát hiện sai cần điều chỉnh.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top