Điểm mới của Thông tư 70/2019/TT-BTC về quy định lấy số liệu của chứng từ tháng chỉnh lý lên báo cáo và các sổ sách

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Thông tư 70/2019/TT-BTC có bổ sung thêm Báo cáo tài chính và thay đổi cách lấy số liệu lên một số sổ kế toán. Do vậy thời gian gần đây MISA nhận được rất nhiều thắc mắc của các đơn vị về việc các chứng từ trong tháng chỉnh lý quyết toán hạch toán thế nào và các báo cáo sẽ lấy số liệu ra sao?
Để cho việc lập báo cáo tài chính được nhanh chóng và chính xác theo Thông tư, MISA xin phép trích dẫn lại một số hướng dẫn của Thông tư như sau:

1. Hướng dẫn hạch toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán (Trích dẫn theo Phụ lục số 02 Thông tư 70/2019/TT-BTC).

-
TK 715: Tài khoản này dùng phản ánh số thu ngân sách xã năm trước hạch toán vào ngân sách Nhà nước phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán. Số thu phát sinh trên TK này sẽ được cộng với (+) số thu phát sinh trong năm trên TK 714- Thu ngân sách xã hạch toán vào NSNN trừ đi số thoái thu trên TK 474- Kết dư ngân sách xã (nếu có) để lập báo cáo quyết toán thu ngân sách năm

- TK 815:
Tài khoản này dùng phản ánh số chi ngân sách xã hạch toán vào NSNN thuộc năm ngân sách năm trước phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán. Số chi phát sinh trên tài khoản này sẽ được cộng với (+) số chi phát sinh trong năm trên TK 814- Chi ngân sách xã hạch toán vào NSNN trừ đi (-) số xuất toán trên TK 474- Kết dư ngân sách xã (nếu có) để lập báo cáo quyết toán chi ngân sách năm

2. Mục đích của BCTC (Trích dẫn theo Phụ lục số 04 - Phần III. Hướng dẫn lập Báo cáo Thông tư 70/2019/TT-BTC).


Báo cáo tài chính phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của xã tại thời điểm 31/12 hàng năm, kết quả hoạt động và dòng tiền lưu chuyển của xã trong năm.

==> Như vậy, theo hướng dẫn của Thông tư 70/2019/TT-BTC thì:
  • Số liệu của tháng chỉnh lý quyết toán chỉ LÊN báo cáo Thu, báo cáo Chi ngân sách xã.
  • Thời điểm lập báo cáo tài chính là ngày 31/12 nên số liệu báo cáo tài chính sẽ KHÔNG bao gồm các chứng từ hạch toán thu, chi trong thời gian chỉnh lý quyết toán. Chứng từ hạch toán trong tháng chỉnh lý quyết toán sẽ lên báo cáo tài chính năm sau.
  • Đồng thời Căn cứ lấy số liệu của Báo cáo tài chính là số dư các tài khoản tại thời điểm lập báo cáo (31/12) nên số liệu trên sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản, bảng cân đối tài khoản cũng KHÔNG bao gồm hạch toán trong tháng chỉnh lý quyết toán, chứng từ hạch toán trong tháng chỉnh lý quyết toán sẽ lên sổ cái, sổ chi tiết tài khoản của năm sau.
==> Vì vậy để đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng theo hướng dẫn của Thông tư 70/2019/TT-BTC hiện tại phần mềm MISA Bamboo.NET đang xử lý như sau:
  • Đối với báo cáo tài chính và các sổ kế toán sẽ KHÔNG lấy số liệu của các chứng từ trong tháng chỉnh lý quyết toán.
  • Đối với báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách CÓ LẤY số liệu của các chứng từ trong tháng chỉnh lý quyết toán. VD: Báo cáo thu, chi năm 2020 sẽ lấy chứng từ phát sinh trong năm 2020 và chứng từ phát sinh trong tháng chỉnh lý của năm 2020.
Để nắm rõ hơn về các hướng dẫn lập báo cáo của Thông tư 107/2019/TT-BTC, anh/chị tham khảo Tại đây
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top