Chỉ tiêu 'Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" trên báo cáo không bằng Dư cuối kỳ của TK 421

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Nguyên nhân: Trên TK 421 có số dư từ năm trước chuyển sang hay có bút toán trích lập quỹ hay là chuyển lỗ
Giải pháp: Chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" bằng Doanh thu - Chi phí trên BCKQKD. Nếu người dùng có bút toán chuyển lỗ hay bút toán trích lập hay số dư thì báo cáo sẽ lệch bằng đúng số này.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top